Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Regulamin przedłużania ważności Certyfikatu

Regulamin przedłużania ważności Certyfikatu Zawodowego PZL

§ 1.

Przedłużenie ważności Certyfikatu Zawodowego leży w kompetencjach Komisji ds. Certyfikatów działającej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów i odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej.

§ 2.

Ważność Certyfikatu Zawodowego jest potwierdzana: po raz pierwszy - na okres 10 lat, po raz drugi - bezterminowo.

§ 3.

O przedłużenie ważności Certyfikatu Zawodowego może starać się logopeda, który w chwili składania wniosku jest aktywny zawodowo.

§ 4.

Komisja rozpatruje wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o system punktowy.

§ 5.

Punkty są zbierane w dwóch obszarach aktywności zawodowej:

a) bezpośredniej pracy z pacjentem (profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej);

b) doskonalenia zawodowego logopedy.

§ 6.

Przedłużenie ważności wymaga uzyskania ogółem przynajmniej 100 punktów liczonych od momentu przyznania lub wznowienia poprzedniego Certyfikatu Zawodowego, z czego:

a) w obszarze bezpośredniej pracy z pacjentem nie mniej niż 20 punktów i nie więcej niż 50 (10 punktów za każdy rok pracy w wymiarze nie mniej niż 9 godz. tygodniowo bezpośredniej pracy diagnostyczno-terapeutycznej);

b) w obszarze doskonalenia zawodowego nie mniej niż 50 i nie więcej niż 80 punktów.

§ 7.

Obliczanie liczby punktów w obszarze bezpośredniej pracy z pacjentem następuje
w oparciu o:

a) zaświadczenie pracodawcy;

b) analizę protokołu/zaświadczenia Zarządu Oddziału w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą sporządzonym po wizycie co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału w miejscu prowadzenia działalności/gabinecie terapeutycznym (wnioskodawca potwierdza znajomość protokołu własnoręcznym podpisem).

§ 8.

Obliczanie liczby punktów w obszarze doskonalenia zawodowego następuje w wyniku analizy dokumentów potwierdzających:

1. uzyskanie stopnia naukowego w zakresie językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny m. in. z nawiązaniem do logopedii (80 pkt.);

2. ukończenie podyplomowych studiów specjalizacyjnych z logopedii (50 pkt.);

3. uzyskanie specjalizacji neurologopedycznej w służbie zdrowia (50 pkt.);

4. ukończenie kursów kwalifikacyjnych przydatnych w pracy logopedy (40 pkt.);

5. udział w krajowej lub zagranicznej konferencji, kongresie, sympozjum lub zjeździe naukowym (za każdy dzień 1 pkt.);

6. wygłoszenie wykładu, referatu, przedstawienie sesji plakatowej na krajowej lub zagranicznej konferencji, kongresie, sympozjum lub zjeździe naukowym (5 pkt.);

7. udział w szkoleniu o charakterze informacyjnym lub warsztatowym, odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym (za każdą godzinę dydaktyczną 0,5 pkt. (szkolenie całodzienne: 5 pkt., szkolenie krótkie bez podania liczby godzin: 0,5 pkt.);

8. prowadzenie grupowych szkoleń z zakresu logopedii dla logopedów lub innych grup zawodowych współpracujących z logopedami (lekarze, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci itp.) (za każde 5 pkt.);

9. udział w procesie kształcenia studentów prowadzonym przez szkoły wyższe - przygotowanie i prowadzenie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń
(za każdą godzinę 2 pkt.);

10. prowadzenie praktyk studenckich albo stażowych z zakresu logopedii (za każdą godzinę 0,5pkt.);

11. uczestnictwo w akcjach organizowanych przez PZL (np. akcja DBDL) oraz inne organizacje, instytucje, stowarzyszenia, podejmowanych w trosce o prawidłowy rozwój mowy i języka lub likwidowanie zaburzeń komunikacji językowej lub zapobieganie trudnościom w komunikowaniu się (5 pkt.);

12. napisanie i opublikowanie specjalistycznej książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego z zakresu logopedii (30 pkt.);

13. napisanie i opublikowanie popularnonaukowej książki lub rozdziału w popularnonaukowej książce z zakresu logopedii (10 pkt.);

14. napisanie i opublikowanie artykułu w czasopiśmie fachowym (specjalistycznym)
(10 pkt.);

15. napisanie i opublikowanie artykułu o charakterze popularyzatorskim w czasopiśmie popularnonaukowym (niespecjalistycznym) (5 pkt.);

16. opracowanie i opublikowanie standaryzowanego narzędzia badawczego w logopedii (50 pkt.);

17. przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki (30 pkt.) lub artykułu z zakresu logopedii lubo dużej przydatności dla logopedii (5 pkt.);

18. opracowanie i opublikowanie pomocy dydaktycznej (np. zeszytu ćwiczeń, gier językowych itp.) (5 pkt.);

19. społeczna praca na rzecz środowiska logopedów (do 15 pkt.);

20. inne - rozpatrywane indywidualnie.

§ 9.

Logopeda posiadający Certyfikat Zawodowy PZL akceptuje fakt umieszczenia swojego nazwiska w wykazie osób certyfikowanych na stronie internetowej PZL.

Lista osób posiadających ważne Certyfikaty Zawodowe jest aktualizowana na stronie www.logopeda.org.pl.

§ 10.

Rozpatrzenie wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu Zawodowego wymaga każdorazowo uiszczenia opłaty manipulacyjnej:

1. dla członków PZL z co najmniej rocznym stażem członkowskim w Związku - w wysokości kwartalnej składki członkowskiej, tj. 45,00 zł;

2. dla pozostałych osób - w wysokości 300,00 zł.

Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe ZG PZL:  Bank Pekao SA Poznań 58 1240 6524 1111 0010 2451 6922 z dopiskiem: ZA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATU. Oryginał i kserokopię dowodu uiszczenia opłaty manipulacyjnej należy okazać w momencie składania wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu Zawodowego.

§ 11.

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów do Zarządu Głównego PZL w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. ZG PZL rozstrzyga sprawę na najbliższym posiedzeniu.

§ 12.

Komisja ZG PZL ds. Certyfikatów dopuszcza możliwość złożenia kwestionariusza osobowego do Certyfikatu Zawodowego nie w formie osobistej:

1. Zainteresowana osoba kontaktuje się telefonicznie lub drogą e-mailową z przedstawicielem Oddziału w Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów.

2. Wysyła dokładnie wypełniony kwestionariusz do wglądu i ewentualnych poprawek.

3. Otrzymuje zwrotną informację o poprawności wypełnionego kwestionariusza i poświadcza zgodność z oryginałami dokumentów, na które powołuje się w kwestionariuszu - notarialnie lub u pracodawcy.

4. Przesyła poświadczone dokumenty przesyłką kurierską lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w formie e-mail  (skany) do przedstawiciela Oddziału w Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów.Zmiany zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów
w dniu 15 listopada 2022 r. Wchodzą w życie z dniem 2022.12.01.

Wersję pierwotną zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego PZL w dniu 29 kwietnia 2003 r.

 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.