Publikacje:

foldery do pobrania

 
Monika Nowicka - Eduterapeutica
Logopedia może być przygodą – multimedialne ćwiczenia logopedyczne.
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-11-29
autor artykułu: administrator
Reforma oświaty - nowe akty prawne


Poniżej przedstawiamy opublikowane nowe akty prawne
w resorcie edukacji:


29 listopada 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 2203 ustawę z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- część przepisów wchodzi w życie od 1.01.2018 r., część później: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2203

 

29 listopada 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 2198 obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2198/1

 

14 września 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1743 rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych - na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) - wchodzi w życie 15 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743/1

 

7 września 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1712 rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych - wchodzi w życie 8 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1712/1

 

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1658 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1658/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1657 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1657/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1656 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1656/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1654 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1654/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1653 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej - wchodzi w życie 2 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1653/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1652 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1652/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1651 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1651/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1647 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1647/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1646 rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1646/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1643 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1643/1


30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1635 rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635/1


30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1634 - rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw - wchodzi w życie 1 września 2017 r. : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1634/1


29 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1616 rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616/1


29 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1611 rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1611/1


28 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1606 rozporządzenie MEN
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1606/1


28 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1603 rozporządzenie MEN
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - wchodzi w życie
1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1603/1


25 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1591 rozporządzenie MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - wchodzi w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem § 18 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1


24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1578 rozporządzenie MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1


24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1575 rozporządzenie MEN
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli
– wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1


23 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1569 rozporządzenie MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń
na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
- wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1569/1


22 czerwca 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1189 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1189/1


16 maja 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 949 ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw - tj. w:

1) art. 2 zmiana ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
2) art. 3 zmiana ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3) art. 4 zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
4) art. 5 zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
- wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r., z wyjątkami: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/949/1

 

27 marca 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 649 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/649/1

 
 
 
przejdź do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.