Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-08-25
autor artykułu: Joanna Grabowska-Okraska
Resort Oświaty - aktualnie obowiązujące akty prawne

aktualizacja: 2021.09.01.

 

Poniżej przedstawiamy stan prawa oświatowego na rok szk. 2020/2021, w tym  nowe akty prawne:


Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm. w 2021 poz4 i poz1237);

Ustawa o systemie oświaty (DZ. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm. w 2021);

Prawo oświatowe (DZ.U. z 2021 r. poz. 1082);

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozp. w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DZ.U. z 2021 r. poz. 1571);

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozp. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DZ.U. z 2021 r. poz. 1570);

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół - zmiany od 1.09. 2023 r. (DZ.U. z 2021 r. poz. 1534);

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (DZ.U. z 2021 r. poz. 1533);

 

Rozporządzenie MEiN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 2021 r. poz. 1525);

 

Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 2021 r. poz. 1519).


Obwieszczenie MEN z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ. U. z 2020 r. poz. 1289).

 

 

Obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DZ. U. z  2020 r. poz. 1309).


Obwieszczenie MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. z 2020 r. poz. 1280).


Obwieszczenie MEN z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (DZ. U. z 2020 r. poz. 1455).


Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 2020 r. poz. 1389);


Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2020 r. poz. 1394).


Obwieszczenie MEN z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. z 2020 r. poz. 1166).


Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U. z 2020 r. poz. 1386).

 

8 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1552 obwieszczenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych - wchodzi w życie 1 września 2019 r. : https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1552

 

27 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw - poz. 1647 rozporządzenie MEN
z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
- wchodzi w życie 1 września 2018 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1647/1

 

24 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw - poz. 1630 rozporządzenie MEN
z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych - wchodzi w życie 1 września 2018 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1630/1

 

21 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw - poz. 1601 rozporządzenie MEN
z dnia 3 sierpnia 2018 r.  w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych - wchodzi w życie 1 września 2018: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1601/1

 

16 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw - poz. 1574 rozporządzenie MEN
z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - wchodzi w życie 1 września 2018 r. -
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1574

 

13 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw - poz. 1560 ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - wchodzi w życie 28 sierpnia 2018 r. - art. 77 zawiera zmianę ustawy o systemie oświaty (nowe brzmienie otrzymały art. 90u ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 6) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1560

 

6 sierpnia 2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw - poz. 1485 rozporządzenie MEN
z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - wejdzie w życie 1 września 2018 r.
- dot. szkół przekształconych
- http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1485/1

 

12 czerwca 2018 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1133 rozporządzenie MEN
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
- wchodzi w życie 1 września 2018 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1133

 

14 września 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1743 rozporządzenie MEN
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych - na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 i 949) - wchodzi w życie 15 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1743/1

 

7 września 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1712 rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych - wchodzi w życie 8 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1712/1

 

31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1658 rozporządzenie MEN
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego - wchodzi w życie
1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1658/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1657 rozporządzenie MEN
z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1657/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1656 rozporządzenie MEN
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1656/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1654 rozporządzenie MEN
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach
i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
- wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1654/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1653 rozporządzenie MEN
z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej - wchodzi w życie 2 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1653/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1652 rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1652/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1651 rozporządzenie MEN
z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych
- wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1651/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1647 rozporządzenie MEN
z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1647/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1646 rozporządzenie MEN
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - wchodzi w życie
1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1646/1


31 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1643 rozporządzenie MEN
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
- wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1643/1


30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1635 rozporządzenie MEN
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635/1


30 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1634 - rozporządzenie MEN
z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw - wchodzi w życie 1 września 2017 r. : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1634/1


29 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1616 rozporządzenie MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616/1


29 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1611 rozporządzenie MEN
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek - wchodzi
w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1611/1


28 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1606 rozporządzenie MEN
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
- wchodzi w życie
1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1606/1


28 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1603 rozporządzenie MEN
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - wchodzi w życie
1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1603/1


25 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1591 rozporządzenie MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - wchodzi w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem § 18 pkt 2, który wchodzi
w życie z dniem 1 września 2018 r.
: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1


24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1578 rozporządzenie MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym - wchodzi w życie
1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1


24 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1575 rozporządzenie MEN
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli
– wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1575/1


23 sierpnia 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1569 rozporządzenie MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń
na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
- wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1569/1


22 czerwca 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 1189 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1189/1


16 maja 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 949 ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw - tj. w:

1) art. 2 zmiana ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
2) art. 3 zmiana ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3) art. 4 zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
4) art. 5 zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
- wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r., z wyjątkami: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/949/1

 

27 marca 2017 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 649 Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli - wchodzi w życie 1 września 2017 r.: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/649/1

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.