Publikacje:

foldery do pobrania

 
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
International Communication w obrazkach ;-))
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-10-28
autor artykułu: administrator
2017.10.27. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta przez Sejm RP

 

27 października Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą m.in. nowelizację Karty Nauczyciela.

 

2017.10.27. ustawa o finansowaniu oświaty.pdf [818.5Kb]

Za przyjęciem ustawy głosowało 274 posłów, 161 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

W toku debaty Sejm odrzucił wniosek Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy w całości. Przyjęto część z kilkudziesięciu poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym. Wprowadzono też poprawkę zgłoszoną przez PiS i PO podczas drugiego czytania projektu, zgodnie z którą termin wypłat nauczycielom pensji nie zostanie zmieniony.

czytaj: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=56F5B3373F0E5251C12581A200460E8E

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych została przygotowana przez MEN. Minister edukacji, p. Zalewska odpowiedziała, że jest to ustawa „długo oczekiwana i bardzo dobrze przyjętą przez samorządy i nauczycieli". Dodała, że była z nimi konsultowana.

Wprowadzono zmianę w sposobie korzystania przez samorządy z dotacji na pomoc socjalną dla uczniów. Zróżnicowano wysokość wkładu własnego w zależności od zamożności gminy (5 proc., 10 proc. lub 20 proc.), by zwiększyć możliwość udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych w biedniejszych gminach.

Przyjęta ustawa wprowadza również zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie wydłużona z 10 do 15 lat, przy możliwości jej skrócenia lub wydłużenia w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog.

Staż na nauczyciela kontraktowego wydłużony zostanie o rok - do roku i dziewięciu miesięcy.

Odejdzie się też przy awansie zawodowym od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Niezależnie od tego, wprowadza się obligatoryjną ocenę pracy co trzy lata w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach.

Urlop dla poratowania zdrowia przyznawany może być jedynie przez lekarza medycyny pracy.

Likwiduje się większość dodatków socjalnych (m.in. mieszkaniowy i na zagospodarowanie, jak też mieszkania służbowe), pozostaje dodatek tzw. wiejski (obejmujący placówki funkcjonujące w miejscowościach do 5000 mieszkańców).

Wprowadzony zostanie też nowy dodatek - za wyróżniającą się pracę, nazwany przez media "500 plus dla nauczycieli". Będzie mógł go otrzymać nauczyciel dyplomowany, legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy. Będzie on wynosić 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele mogliby go otrzymać po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość osiągnie on dopiero od 1 września 2022 r.

W projekcie określony został również tygodniowy obowiązkowy wymiar pensum, czyli godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej nie może przekroczyć 22 godzin. O tę zmianę od dawna apelował Polski Związek Logopedów, gdyż samorządy dowolnie określały wymiar godzin zatrudnianych przez siebie specjalistów.

Ujednolicone zostanie również pensum w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Wprowadzono zasadę, że dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale. Oznacza to, że dyrektor szkoły będzie miał więcej czasu na konsultacje oraz rozmowy z rodzicami i uczniami.

Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku.
Zmiany dotyczące pensum - od 1 września 2018 roku.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada na 2018 rok kolejne zmiany, których celem jest  uporządkowanie systemu finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół oraz placówek. Planowana jest m.in. nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych. Zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela, przede wszystkim dotyczące czasu pracy, awansu zawodowego (powiązaniu go z wynagrodzeniem) i urlopu.

czytaj: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ustawa-o-finansowaniu-zadan-oswiatowych-przyjeta-przez-sejm.html

 

UWAGA!

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych nie jest na razie obowiązującym aktem prawnym. Została ona uchwalona przez Sejm, ale proces legislacyjny jest nadal w toku. Może stać się obowiązującym prawem dopiero po rozpatrzeniu jej przez Senat, ustosunkowaniu się do stanowiska Senatu przez Sejm oraz podpisaniu jej przez Prezydenta i ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw. Ostateczna treść ustawy może przy tym różnić się od tekstu ustawy uchwalonego dnia 27 października 2017 r.

 
 
 
przejdź do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.