Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2018-10-22
autor artykułu: Magdalena Knapek
Małopolski Oddział PZL - konkurs "Mowa bajek"

 

Informujemy o warunkach konkursu organizowanego przez
Małopolski Oddział Polskiego Związku Logopedów:REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "MOWA BAJEK"

organizowanego przez Polski Związek Logopedów, Oddział Małopolski,

ul. Lubomirskiego 21, Kraków.

 

Cele Konkursu:

- przedstawienie komunikacji w sposób wizualny,

- zainteresowanie mechanizmami mówienia w sposób dostosowany do poziomu rozumienia uczestnika,

- danie możliwości ekspresji tym dzieciom, którym komunikacja nie przychodzi łatwo,

- umożliwienie wczucia się w sytuację osoby, która przejawia problem w porozumiewaniu się.

 

Regulamin Konkursu:

 

§1 Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Małopolski Oddział Polskiego Związku Logopedów.

 

§2 Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 15 października, a kończy się 15 listopada 2018 r.

 

§3 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i przedszkoli oraz dzieci i młodzież korzystająca z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu Małopolski i Podkarpacia.

2. Placówka zamierzająca uczestniczyć w Konkursie potwierdza to wysyłając zgłoszenie
na adres Organizatora wraz z pracą dziecka (wzór zgłoszenia w załączniku).

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych w formacie A4. Tematem prac powinna być komunikacja dziecka z innymi.

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora
oraz w Internecie.

5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,
na adres:
Małopolski Oddział PZL, ul. Lubomirskiego 21, 31-509 Kraków - w terminie
do 15 listopada 2018 r.

2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

3. Do prac dołączamy zgodę rodzica lub prawnego opiekuna oraz klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

6. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

 

§5 Zasady przyznawania nagród

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, czyli Zarząd Oddziału Małopolskiego PZL do 1 grudnia 2018 roku wyłoni zwycięskie prace w dwóch przedziałach wiekowych:

- przedszkole,

- szkoła podstawowa i gimnazjum.

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 12 prac (łącznie
w obu kategoriach wiekowych) przyznając nagrody zarówno zwycięzcom, jak i najbardziej aktywnym opiekunom. Miarą aktywności opiekuna będzie ilość prac, które zostały nagrodzone.

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Placówki, z których nadesłane będą prace nagrodzonych zostaną poinformowane
o wynikach Konkursu telefonicznie.

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.

7. Opiekunowie prawni podpisują klauzulę informacyjną zgodanie z wytycznymi RODO.

8. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a uczestniczące w Konkursie placówki zostaną o nim poinformowane telefonicznie.

 

§ 6

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów, ul. Lubomirskiego 21, 31-509 Kraków.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu
- logopeda Marzena Dąbrowska, tel. 501-313-750,
e-mail: marzenadabrowska.logopeda@gmail.com

 

 

Wzór oświadczenia:

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182):

1. Czy wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko): ............. ( tak/nie )

ucznia (nazwa szkoły) ...............................................................................

do celów związanych z jego udziałem w konkursie plastycznym „ Mowa bajek"

organizowanym przez Małopolski Oddział Polskiego Związku Logopedów.

2. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz wyrażam zgodę na publikowanie na liście uczestników wyników mojego dziecka.

3. Mam prawo do usunięcia, zmiany danych mojego dziecka, rezygnacji z udziału
w konkursie bez podania przyczyny, kontaktując się telefonicznie z przewodniczącą Oddziału lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany wyżej.

4. Podpis osoby zgłaszającej udział dziecka w konkursie:

....................................................................................

(podpis rodzica, prawnego opiekuna)

 

 

Klauzula informacyjna

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Małopolski Oddział Polskiego Związku Logopedów z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubomirskiego 21, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana dziecka danych osobowych:

  • imię i nazwisko
  • wiek
  • szkoła

inspektorem danych osobowych u Administratora jest Magdalena Knapek, e-mail: m.knapek@logopeda.org.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana dziecka danych osobowych jest wejście przepisów RODO

4. Podanie danych jest niezbędne do udziału w konkursie, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przechowywane przez Małopolski Oddział PZL
do zakończenia konursu.

Zapoznałam/łem się z treścią informacji .......................................................

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)


 
 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.