Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2021-03-08
autor artykułu: admin
Opinia PZL ws projektu "Edukacja dla wszystkich - ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się"

Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów wysłał do Ministra Edukacji i Naukia pismo ws projektu „Edukacja dla wszystkich - ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się".

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma:
2021.03.06. stanowisko PZL ws projektu MEW.pdf [345Kb]


Warszawa, 6 marca 2021 r.

Szanowny Pan

dr hab. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki


OPINIA POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW

w sprawie:

projektu „Edukacja dla wszystkich - ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się"

Stanowisko PZL:

Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów po odbyciu konsultacji w środowisku logopedów - specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz analizie zaprezentowanego modelu zmian w obszarze rozwiązań strukturalnych, które dotyczą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom/uczniom z potrzebami specjalnymi,
wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian.


Największy niepokój środowiska logopedów wzbudziły obszary:


1.   Proponowany model edukacji włączającej:

  • pomija potrzeby terapeutycznego wsparcia uczniów w normie rozwojowej i wybitnie zdolnych,
  • stawia przed nauczycielami niewykonalne zadania i w efekcie może obniżyć jakość kształcenia wszystkich uczniów,
  • znacząco utrudni nauczycielom pracę, do której zostali przygotowani.


2.   Niezmiernie istotne w sytuacji wdrożenia proponowanego modelu jest zagrożenie nieodwracalnego zniszczenia tworzonej i doskonalonej, także w ramach ostatnich projektów unijnych, bazy diagnostycznej i terapeutycznej, która funkcjonuje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych/szkołach specjalnych.

3.   Obecnie kompetencje kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych/szkół specjalnych oraz wyposażenie ich bazy w narzędzia diagnostyczne, pomoce terapeutyczne i dostosowana infrastruktura, umożliwia wielospecjalistyczne wsparcie każdego dziecka/ucznia.

4.   W przedstawionym projekcie pominięto logopedów, tym samym nie uwzględniono zaburzeń rozwoju mowy i deficytów kompetencji komunikacyjnych, które towarzyszą większości niepełnosprawnościom. W odróżnieniu od pedagogów, doradców zawodowych czy psychologów, w zakładanym modelu brakuje dookreślenia roli logopedy. Pragniemy zaznaczyć, że jedynie logopedzi mają uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju mowy i języka.

5.   Wprowadzenie zmian zakłada kolejny wysiłek organizacyjny, stwarza ryzyko chaosu oraz dodatkowych napięć zarówno wśród odbiorców pomocy, jak i kadry świadczącej pomoc logopedyczną. Odbywać się to będzie kosztem jakości bezpośredniej diagnozy i terapii, które to formy obligują do pracy w spokoju i dobrym kontakcie emocjonalnym. Charakter pracy logopedów stwarza bardzo duże ryzyko przenoszenia różnych zakażeń drogą kropelkową i wymaga wielkiego wysiłku, dodatkowych, pozamerytorycznych działań, aby w dobie pandemii dostosować warunki pracy do funkcjonujących struktur. W opinii naszej i naszych podopiecznych wzorowo wdrożyliśmy dostosowania.

6.   Uważamy za konieczne rozszerzenie terminu pomoc psychologiczno-pedagogiczna o człon „logopedyczna". Wielokrotnie zwracaliśmy się o to do decydentów resortu oświaty, by w obowiązujących aktach prawnych pojawił się termin „pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna". Brak tego dookreślenia powodował błędną interpretację zadań i uprawnień logopedów przez decydentów, samorządy terytorialne, rodziców, a także dyrektorów placówek.

7.   Połączenie PPP i PCPR, dwóch różnych dobrze funkcjonujących instytucji z jasno określonymi zadaniami,  w jeden organ - CDiR, spowoduje chaos kompetencyjny. Ponadto zadania, które określono dla CDiR, mają głównie charakter opiekuńczy, kosztem eliminowania publicznej pomocy specjalistycznej - diagnostycznej i terapeutycznej.

8.   Proponowany model, wprowadzając nowe podmioty doskonalące kompetencje specjalistów, m.in. logopedów, nie uwzględnia obecnie funkcjonujących instytucji doskonalących nauczycieli. Aktualnie specjaliści w placówkach oświatowych otrzymują wsparcie Ośrodka Rozwoju i Edukacji, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz centrów doskonalenia nauczycieli, korzystają też ze szkoleń prowadzonych przez inne specjalistyczne ośrodki.

9. Wystarczającym i mniej kosztownym czynnikiem, który poprawiłby dostęp do specjalistów, byłoby zatrudnienie większej liczby specjalistów we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.


Polski Związek Logopedów popiera stanowiska i dziękuje za podjęte działania:

- związkom zawodowym: Radzie Poradnictwa, Forum-Oświata;

- Komisji Edukacji Związku Miast Polskich (jednocześnie prosimy o uwzględnienie właściwej interpretacji pomocy skierowanej do osób z afazją, czyli zaburzeniem mechanizmów programowania mowy w obszarze ekspresji i rozumienia - F.80 wg ICD-10, z zaznaczeniem kompetencji logopedów).


Ewa Małachowska

Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

 

Do wiadomości:

1. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowegosekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

2. Ewa Tatarczak, przewodnicząca Związku Zawodowego Rada Poradnictwa

3. Sławomir Wittkowicz, Przewodniczący Forum Związków Zawodowych „Forum-Oświata"

4. Przemysław Krzyżanowski, Przewodniczący Komisji Edukacji Związku Miast Polskich

5. a/a


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.