Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2022-06-16
autor artykułu: Bogdan Bugalski - www.portalsamorzadowy.pl
2022.06.16. Biurokracja w szkołach kwitnie. 51 zbędnych dokumentów.

artykuł cytowany z:

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/biurokracja-w-szkolach-kwitnie-51-zbednych-dokumentow,384241.html?fbclid=IwAR26XT67EKzeG9dhF70-t1cSlBoYQwjFU1fpSH9YV21YWlDOvv2Iao9ruy0


"Biurokracja w szkołach kwitnie. 51 zbędnych dokumentów

autor: Bogdan Bugdalski
publikacja: 15 czerwca 2022 r.

Opracowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lista dokumentów, które nie są wymagane prawem, nie wpłynęła na odbiurokratyzowanie pracy szkół i przedszkoli. Tak stwierdziło ponad 79 proc. nauczycieli w badaniu przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W związku z tym związkowcy wystąpili do MEiN o dalsze działania w tym zakresie.

Wykaz dokumentów, których nikt od szkół i innych placówek oświatowych nie wymaga, okazał się nieskuteczny w walce z papierologią w oświacie.

96,6 proc. nauczycieli chce kontynuowania przez MEiN działań mających na celu dalsze ograniczanie biurokracji w pracy szkół i placówek oświatowych.

ZNP skierował list do ministra Czarnka w tej sprawie: zamiast wydłużania listy dokumentów niepotrzebnych związkowcy proponują stworzenie wykazu tych potrzebnych. Oferują współpracę.

 

Nadmierna biurokracja w szkole to temat, który towarzyszy działaniom władz oświatowych od wielu lat. W ostatnich dwóch stał się on przedmiotem negocjacji z przedstawicielami organizacji samorządowych i organizacji związkowych w ramach trójstronnego zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty oraz Rady Dialogu Społecznego.

Obecnie zaś postulat odbiurokratyzowania pracy szkół ma być realizowany dzięki zmianom w awansie zawodowym proponowanym przez MEiN w przyjętym dziś projekcie nowelizującym Kartę nauczyciela w zakresie systemu awansu zawodowego.

Mając na uwadze postulat likwidacji biurokracji w szkole, na którą wskazywali zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało i rozesłało 16 listopada 2021 r. do szkół wykaz czynności, które nie są wymagane prawem, a obciążają nauczycieli.

2021.11.03. zestawienie przykładowych dokumentów oświatowych.doc [98Kb]


Pół setki zbędnych papierów to za mało

Znalazło się w nich 51 pozycji, dotyczących wszystkich aspektów działalności nauczyciela, takich jak realizacja podstawy programowej, działalność wychowawczo-profilaktyczna, działalność wychowawcza, opiekuńcza, awans zawodowy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ewaluacja własnej pracy czy współpraca z rodzicami.

I tak np. nauczyciele nie mają obowiązku:

  • pisania cyklicznych sprawozdań lub arkuszy monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów,
  • pisania uzasadnienia do wyboru podręczników i programów,
  • pisania sprawozdania z ilościowej realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania,
  • pisania klasowych planów pracy wychowawczo-profilaktycznej oraz sprawozdań z ich realizacji,
  • składania dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu „cząstkowych" sprawozdań (np. co miesiąc, co pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego czy też przygotowywania wykazu szkoleń w przypadku robienia awansu zawodowego.

Według MEiN przepisy nie wymagają pisania raportów z lekcji przeprowadzonych w czasie nauki zdalnej, przygotowywania scenariuszy/konspektów zajęć obserwowanych przez dyrektora lub też składania raportów z analizy wyników nauczania.

Wymagane nie jest również prowadzenie teczek wychowawców klas, zeszytów zachowania uczniów. Nauczyciel nie musi pisać sprawozdań (półrocznych i rocznych) z pracy dydaktyczno-wychowawczej (np. biblioteki, świetlicy szkolnej itp.), przygotowywać programów i opisów zajęć ponadobowiązkowych (ukierunkowanych na rozwój uczniów, np. zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań), a także składania sprawozdania dotyczącego realizacji tych zajęć.

Żadne przepisy nie wymagają też pisania przez nauczycieli sprawozdań dotyczących organizowanych przez nich imprez i uroczystości szkolnych, realizacji zadań dodatkowych, takich jak konkursy, zawody, projekty szkolne lub np. prowadzenia dziennika biblioteki czy pisania sprawozdań z udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


MEiN musi kontynuować walkę z biurokracją

Cytowana tu lista ma 51 pozycji, ale to - jak wskazano - wykaz przykładowych dokumentów, które nie są wymagane prawem. W praktyce jest ich o wiele więcej.

Ile? Tego nie wiadomo. Pewne światło na ten problem rzuca badanie ankietowe, przeprowadzone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w dniach 29 marca - 31 maja, na które odpowiedzieli nauczyciele z ponad 10,6 tys. ognisk związkowych. 42 proc. spośród nich uznało, że realizacja funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoły generuje nadmierną biurokrację. Natomiast 96,6 proc. nauczycieli wskazało potrzebę kontynuowania przez ministerstwo działań w celu dalszego odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek oświatowych.

Zaskakująca jest również wynikająca z badania informacja, że chociaż powyższa lista niepotrzebnych dokumentów jest w szkołach znana, to według 79,1 proc. badanych nauczycieli opisane przez MEiN formy odbiurokratyzowania pracy w szkołach i przedszkolach nie wpłynęły na zmniejszenie biurokracji.


Zróbmy listę koniecznych dokumentów

W związku z powyższym ZNP wystosował do ministra Przemysława Czarnka list, w którym przywołując powyższe dane, wystąpił o dalsze prace zmierzające do odbiurokratyzowania pracy szkół, deklarując jednocześnie pomoc Związku w tym zakresie.

- Podsumowując wyniki ankiety, stwierdzamy, iż znacząca liczba respondentów odpowiedziała, że wysłane pismo do szkół i placówek dotyczące form odbiurokratyzowania pracy szkoły nie wpłynęło na zmniejszenie biurokracji. Wnioskujemy w związku z powyższym, aby resort edukacji podjął działania w celu opracowania zestawu dokumentów niezbędnych w pracy szkoły, wynikających z przepisów prawa - napisał Sławomir Broniarz, prezes ZNP, w liście do ministra."

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.