Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2022-12-29
autor artykułu: admin
2022.12.28. Stanowisko PZL w sprawie projektu rozporządzenia MEiN ws. szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

 

28 grudnia 2023 r. Zarząd Główny PZL wysłał do Ministra Edukacji i Nauki stanowisko PZL w sprawie projektu rozporządzenia MEiN ws. szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Oto treść pisma:


Warszawa, 28.12.2022 r.

Szanowny Pan
Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki
Ministerstwo Edukacji i Nauki ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa


OPINIA POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW

w sprawie projektu rozporządzenia MEiN z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.


Stanowisko PZL:

Polski Związek Logopedów negatywnie opiniuje treść projektu rozporządzenia z dnia 2.12.2022. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Uzasadnienie:

Zadania wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, zwanych dalej OKRO, które są wyszczególnione w opiniowanym projekcie są powieleniem większości zadań, które prowadzą obecnie poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W każdym powiecie istnieje poradnia psychologiczno-pedagogiczna, której bazę wystarczy rozwinąć, czyli doposażyć w specjalistów, narzędzia diagnostyczne  i pomoce terapeutyczne, aby poprawić dostępność do specjalistów udzielających wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego, a także do konsultacji stricte medycznych. Tworzenie w powiatach nowych instytucji odpowiedzialnych za podobne lub takie same zadania, jakie realizują poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki  zapewniające wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, nie jest uzasadnione ekonomicznie.  W celu utworzenia OKRO należałoby zabezpieczyć nową bazę: budynki, odpowiednie specjalistyczne wyposażenie, kadrę wyszkolonych specjalistów, zapewnić dowóz rodziców i dzieci na diagnozę i terapię, lub odwrotnie - oddelegowanie specjalistów w ramach terapii domowej do domu rodzinnego oraz obsługę administracyjną, co wymaga ogromnych środków finansowych. Dostosowanie warunków do prowadzenia wsparcia terapeutycznego  w warunkach domowych, szczególnie dla dziecka z wadami genetycznymi i głęboką niepełnosprawnością, to olbrzymie koszty finansowe.  Często te dzieci wymagają stałej kontroli medycznej, nawet całodobowej.

Organizowanie kompleksowego wsparcia dziecka ma już miejsce w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Prowadzeniem doradztwa w fazie prenatalnej zajmują się hospicja perinatalne. Problemem jest natomiast zbyt mała liczba takich miejsc oraz przeszkolonych, kompetentnych psychologów na oddziałach ginekologicznych i położniczych. Jednym z zadań OKRO ma być „koordynowanie działań służących wykorzystaniu usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów dostępnych na terenie powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach" - niestety, szczególnie w mniejszych środowiskach może stać się to polem do wykorzystywania lokalnych znajomości i subiektywnej oceny merytorycznej dostępnych specjalistów. Sensowniejszym wydaje się ogólnopolska, weryfikowana systematyczne baza współpracujących ośrodków i specjalistów.

W naszej opinii projekt powstania OKRO to swoiste „mnożenie bytów" administracyjnych, tworzenie nowych instytucji, a nie wspieranie i rozwijanie aktualnie istniejących. Zdaniem PZL bardziej efektywne byłoby zatrudnienie większej liczby  specjalistów i wykorzystanie lub rozbudowanie bazy diagnostyczno-terapeutycznej, która już funkcjonuje. Dla sukcesu terapeutycznego kluczowe  jest wieloletnie doświadczenie zespołu specjalistów, który współpracuje długoterminowo.

Obecnie nie jest zapewniony wystarczający dostęp do specjalistów oraz środki finansowe na ich zatrudnianie w ramach już funkcjonujących placówek publicznych. Ponadto w instytucjach publicznych, również realizowanych w ramach projektu „Za życiem" logopedzi oraz inni terapeuci, aby zapewnić odpowiedni  standard  świadczonych form pomocy bardzo często korzystają z prywatnych pomocy terapeutycznych. W projekcie nie ma informacji na temat tego, jakie podmioty będą ponosić koszty  przystosowania warunków do udzielania pomocy specjalistycznej w miejscu zamieszkania podopiecznych. Terapeuci, którzy mają doświadczenie w świadczeniu pomocy domowej często zwracają uwagę na potrzebę dowożenia osób niepełnosprawnych do ośrodków specjalistycznych, co wnosi niezaprzeczalne korzyści nie tylko dla podopiecznych, ale i dla ich rodzin.

Nie jest jednoznaczne, że jeśli  powstaną  OKRO, to zapewniona zostanie większa dostępność do opieki  lekarza specjalisty, logopedy, psychologa oraz innych specjalistów, ponieważ  niewystarczająca  jest liczba ww. specjalistów na rynku pracy.  Środki finansowe przeznaczone na kształcenie „doradców rodziny" należałoby przeznaczyć na poprawę warunków kształcenia specjalistów kompetentnych do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nieuzasadnione jest tworzenie nowych kierunków studiów podyplomowych o charakterze doradczym. Studia te miałyby przygotować kadry w naszej ocenie administracyjne, bez kwalifikacji do udzielania realnej pomocy, a jedynie kierujące rodziców do specjalistów, których brakuje. Skądinąd wiadomo, że powstał również kolejny kierunek studiów podyplomowych „metodyka wspierania komunikacji językowej uczniów", do czego przygotowanie merytoryczne posiadają wykształceni logopedzi i  stanowi to kompetencję logopedyczną.

PODSUMOWANIE:

Tworzenie wiodących OKRO jest nieuzasadnione ekonomicznie i merytorycznie. Rodziny i dzieci z potrzebami specjalnymi potrzebują pomocy natychmiastowej, dlatego warto dostępne środki przeznaczyć na doskonalenie struktur i form już istniejących, zamiast odraczać w czasie udzielanie kompetentnej pomocy poprzez tworzenie nowych instytucji i włączenie ich do systemu udzielania pomocy rodzinom i dzieciom.  
Kluczowe jest sukcesywne kształcenie specjalistów oraz przeznaczenie środków na poprawę ich warunków pracy, w tym finansowych, co pozwoli na zwiększenie zatrudnienia w obecnych instytucjach  kadry specjalistycznej. Zwiększy to dostęp dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na każdym etapie rozwoju do  specjalistycznej, interdyscyplinarnej  diagnozy i  terapii oraz zapewni psychologiczne wsparcie rodzinom.


Z poważaniem

Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

/-/  Milena Stasiak


Do wiadomości:

1.   Adresat

2.   Minister Zdrowia

3.   Minister Rodziny i Polityki  Społecznej

4.   Związek Zawodowy Rada Poradnictwa

5.   Związek Nauczycielstwa Polskiego

6.   a/a.

 

 

 

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

EDL '2024 plakat maxi

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.