Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-04-03
autor artykułu: ZG PZL
Apel logopedów w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

================================================================

https://www.petycjeonline.com/apel_logopedow_w_sprawie_projektu_ustawy_o_niektorych_zawodach_medycznych

Prosimy o zapoznanie się z treścią apelu i podpisanie go.
Podpisać może każdy - logopedzi, Rodzice naszych podopiecznych, współpracujący z nami specjaliści innych dziedzin, sympatycy i wszyscy wspierający nas ludzie dobrej woli.

================================================================

 

Szanowni Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej


Apel logopedów
w sprawie  projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717/katalog/12849394#12849394)


Środowisko logopedów apeluje do Państwa o:

  • wycofanie zawodu logopedy wykonywanego w ramach podmiotów niemedycznych z listy zawodów, które obejmuje ww. projekt (Art.1. ust.1. pkt 1. lit. e.),
  • poparcie dla opracowania odrębnej ustawy o zawodzie logopedy i utworzenia samorządu zawodowego - Izby zawodowej logopedów (Art. 17.1. Konstytucji RP: W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów wgranicach interesu publicznego i dla jego ochrony. oraz: Art. 17. 2. Konstytucji RP: W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej),
  • poparcie dla regulacji ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego.


Uzasadnienie:

Interdyscyplinarna specyfika wykonywania zawodu logopedy oraz ścieżka kształcenia znacznie odbiegają od  charakteru pracy i ścieżek kształcenia pozostałych zawodów ujętych w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Logopedzi w odróżnieniu od większości zawodów medycznych wymienionych w ustawie kwalifikacje zawodowe zdobywają na wydziałach humanistycznych, muszą też legitymować się wykształceniem magisterskim.

Ogromna większość logopedów pracuje z małymi dziećmi, dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, posługując się wachlarzem metod z wielu dyscyplin: od metod specyficznie logopedycznych poprzez lingwistyczne, pedagogiczne, psychologiczne i medyczne, a sama logopedia jest dziedziną z pogranicza biologii, medycyny, psychologii, lingwistyki, psychoterapii i pedagogiki i neuronauk. Logopedzi stale podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają uprawnienia i certyfikaty uprawniające do stosowania wielu różnorodnych metod.

Logopedów szczególnie niepokoi w projekcie ustawy zapis o ochronie tytułu zawodowego logopedy - wejście w życie ustawy w aktualnym brzmieniu niesie w konsekwencji m.in. utratę uprawnień do tytułu zawodowego i konieczność kolejnej weryfikacji już wielokrotnie sprawdzanych kompetencji, co za tym idzie - dewaluację statusu zawodowego logopedy. A przecież logopedzi nabyli to prawo w ramach wykształcenia, są logopedami niezależnie od miejsca pracy. To, że pracują w innych podmiotach niż resort ochrony zdrowia, wiąże się z tym, że nie ma w nim dużych możliwości zatrudnienia.

Podkreślić należy w tym miejscu, że miejsc pracy dla logopedów w resorcie ochrony zdrowia jest bardzo mało - wg szacunków tylko ok. 12% czynnych zawodowo logopedów znajduje zatrudnienie w resorcie ochrony zdrowia, a i to rzadko kiedy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Struktura zatrudnienia logopedów wskazuje na proporcjonalnie znacznie mniejszą liczbę logopedów funkcjonujących zawodowo w placówkach resortu zdrowia niż w pozostałych instytucjach publicznych i niepublicznych - w resorcie edukacji, w gabinetach prowadzonych w ramach działalności gospodarczej, nie będących podmiotami leczniczymi, w stowarzyszeniach oraz innych placówkach.

Niemała grupa logopedów wykonuje swoje zadania zawodowe w ramach działalności gospodarczej - jednoosobowej lub poprzez zatrudnienie w niepublicznych/prywatnych gabinetach, centrach terapii/poradniach. Projekt ustawy zakłada likwidację tej formy świadczenia pracy, co niesie za sobą wizję utraty pracy przez wielu logopedów lub konieczność dostosowania się do nowych, kosztownych warunków.

Rzesza pacjentów znajduje opiekę terapeutyczną właśnie w profesjonalnie działających gabinetach prywatnych. Ograniczenie wykonywania świadczeń logopedycznych jedynie do resortu ochrony zdrowia niesie tym samym negatywne skutki dla pacjentów: zmniejszenie dostępu do diagnozy i terapii logopedycznej i/lub zwiększenie kosztów terapii logopedycznej, zamykanie małych, dostępnych blisko domu pacjenta gabinetów logopedycznych.

Chcemy, by nasz zawód posiadał odrębną ustawę o zawodzie logopedy, regulującą nasze prawa i obowiązki. Projekt procedowany przez Sejm w obecnym brzmieniu godzi w status logopedy oraz ogranicza nasze kompetencje zawodowe, ponadto w znacznej części zmusi nas do nieadekwatnych form kształcenia, doskonalenia i nadzoru.

Proponujemy utworzenie samorządów zawodowych oraz ujednolicenie standardów kształcenia i dalszego rozwijania swoich umiejętności w toku doskonalenia zawodowego.

Polski Związek Logopedów złożył do Ministerstwa Zdrowia stanowiska w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, przekazał również List Otwarty do MZ wraz z innymi podmiotami zainteresowanymi zmianami w ustawie.

Przygotowany jest wstępny projekt ustawy o zawodzie logopedy i izbie zawodowej logopedów, oraz standard praktyk zawodowych, który obecnie będzie konsultowany przez prawników, ośrodki akademickie oraz praktyków logopedów. Mamy nadzieję na współpracę z Ministerstwem Zdrowia w opracowaniu rządowej ustawy o zawodzie logopedy.

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie naszego stanowiska.

Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów


Klauzula informacyjna RODO dot. podpisu petycji na stronie www.petycjeonline.com:


1. [Administrator] Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Logopedów z siedzibą w Warszawie (02-026), ul. Raszyńska 8/10, KRS: 0000232339, NIP: 7122521399, REGON: 431198505 („PZL"); kontakt e-mail: administrator@logopeda.org.pl.

2. [RODO] Państwa dane osobowe przetwarzane są przez PZL zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO"].

3. [Źródło danych] Państwa dane osobowe są zbierane przez PZL zgodnie z zaakceptowaną przez Państwa przy podpisywaniu petycji polityką prywatności strony www.petycjeonline.com prowadzonej przez Petitions24 Oy z siedzibą w Helsinkach (Finlandia), w momencie, w którym wypełniają Państwo formularz petycji „Apel logopedów w sprawie  projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych" udostępniony na stronie www.petycjeonline.com.

4. [Cele i podstawy prawne przetwarzania] Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w następujących celach: złożenia petycji do podmiotów, do których jest skierowana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); reprezentowania przez PZL osób popierających petycję przed organami, do których jest skierowana (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); udostępnienia danych adresatom petycji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prowadzenia działań zmierzających do zrealizowania zawartych w petycji postulatów (art. 6 ust. 1 lit. a); reprezentowania przez PZL przed właściwymi organami będących przedmiotem petycji interesów zawodowych osób popierających petycję (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); kontaktowania się z Państwem w sprawie będącej przedmiotem petycji drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane w zdaniu poprzednim, będzie się to odbywać po uprzednim uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. [Konsekwencje niepodania] Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania celu ich zbierania.

6. [Odbiorcy] Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom, do których skierowana jest petycja; innym organom władzy państwowej i samorządowej; organizacjom współpracującym z PZL (w szczególności związkom zawodowym i stowarzyszeniom); podmiotom współpracującym z PZL (w szczególności kancelariom prawnym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT).

7. [Okres przechowywania] Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego w petycji postulatu.

8. [Przekazywanie i przetwarzanie] PZL nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar UE. PZL nie posługuje się zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

9. [Prawa] Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO); prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO). 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.