Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2024-05-21
autor artykułu: Milena Stasiak
2024.05.20. Wykładnia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawodu logopedy w podmiotach leczniczych


W trakcie procedowania w Sejmie społecznego  projektu ustawy o „wynagrodzeniach  pracowników w podmiotach leczniczych(druk nr 33) (ZDR01N) pojawiło się stwierdzenie, że aktualnie logopedzi nie są zawodem medycznym i nie mieszczą się w kategorii „inne zawody medyczne". Jednak w opinii PZL w tej kategorii, która widnieje w Tabeli współczynników pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 2139) obecnie ujęci są logopedzi.

Zatem uznano za uzasadnione, aby Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło wątpliwości związane z interpretacją zagadnienia:

Czy po wyłączeniu naszego zawodu z ustawy o niektórych zawodach medycznych logopedzi nadal sytuują się w kategorii „inne zawody medyczne"?

W tym celu przewodnicząca PZL zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację tej kwestii i po przeprowadzeniu rozmów skierowała 25 kwietnia 2024 roku wniosek o sformułowanie wykładni Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. We wniosku zawarto merytoryczne i prawne uzasadnienie, że logopedów należy nadal kwalifikować w kategorii „inne zawody medyczne":

Załącznik nr 1: 2024.04.25. wniosek PZL do MZ nt wykładni zawodu logopedy

w sprawie: wykładni Ministerstwa Zdrowia, dotyczącej przynależności  logopedów do kategorii „inne zawody medyczne" w aktualnej tabeli współczynników pracy stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2139) podczas procedowania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 33) (ZDR01N).


Polski Związek Logopedów w dniu 20 maja 2024 roku otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, w której czytamy:

„... W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265, z późn. zm.) do realizacji określonych świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych dopuszczona jest osoba, która:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii,

b) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii  obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii,

c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii,

d) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł magistra, - zwana "logopedą" lub

e) logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii.

Mając na uwadze, iż wykonywanie zawodu medycznego polega na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, czyli podejmowaniu działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia należy przyjąć, że osoby, które w toku kształcenia uzyskały kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych i spełnią ww. wymogi kwalifikacyjne dla zawodu logopedy, wykonują zawód medyczny. Powyższe oznacza, że wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym na stanowisku logopedy nie może być niższe niż ustalane z uwzględnieniem właściwego współczynnika pracy wynikającego z załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie......"

Załącznik nr 2: 2024.05.20. odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia

Pismo Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia do przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów z dnia 20 maja 2024 roku

Milena Stasiak
Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów


 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.