Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2017-06-15
autor artykułu: www.niepelnosprawni.pl
Kolejne konsultacje ws. rozporządzeń MEN

źródło: www.niepelnosprawni.pl


Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało ponownie do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trzy projekty rozporządzeń dotyczących edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Skierowanie w tym tygodniu do ponownych konsultacji zapowiadała wiceminister edukacji Marzena Machałek.

Przed kilkoma dniami na posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny Marzena Machałek poinformowała, że w projektach będą uwzględnione wszystkie uwagi i niepokoje zgłoszone podczas konsultacji. Podkreśliła, że projekty należy czytać łącznie, gdyż są one komplementarne.

Chodzi o projekty rozporządzeń dotyczących organizacji kształcenia specjalnego, w sprawie indywidualnego nauczania oraz w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologicznej.

Trafiły one do uzgodnień i konsultacji w kwietniu. Projekt rozporządzenia ws. nauczania indywidualnego wywołał niepokój rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, gdyż według nich, proponowane zmiany doprowadziłyby do ograniczenia nauczania indywidualnego tylko
do domu. MEN wyjaśniało, że takiego ograniczenia nie będzie. Podkreślało wielokrotnie, że celem zmian ma być umożliwienie rzeczywistego włączania dzieci niepełnosprawnych do ich grupy rówieśniczej.

Cztery rozwiązania

Marzena Machałek zapowiedziała propozycje czterech możliwych rozwiązań, skierowanych
do dzieci doświadczających trudności w szkole w związku z niepełnosprawnością lub chorobą.

  1. Pierwszy obszar rozwiązań dotyczy ucznia z niepełnosprawnością, który może chodzić do szkoły, będzie mógł się uczyć w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej (klasa do 20 uczniów, w tym pięcioro z niepełnosprawnością), specjalnej. Będzie miał indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: w jego ramach będzie miał zajęcia w klasie, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomoc dodatkowego nauczyciela, a także, jako nowe rozwiązanie, zajęcia indywidualne w szkole.
  2. Uczeń chory, który może chodzić do szkoły, będzie uczył się zgodnie z indywidualną ścieżką. Będzie miał zajęcia z klasą i zajęcia indywidualne oraz będzie miał pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
  3. Uczeń chory, który czasami może chodzić do szkoły, a czasami nie, będzie miał zajęcia edukacyjne w domu, będzie mógł brać udział w wybranych zajęciach i w życiu szkoły. To rozwiązania dedykowane uczniom np. z zaburzeniami psychicznymi (depresje, lęki, próby samobójcze), z chorobami o ostrym przebiegu z okresową poprawą funkcjonowania. Może to być również uczeń z niepełnosprawnością. Chodzi o takie zorganizowanie mu nauki, aby ułatwić mu powrót do szkoły. Zakłada się możliwość zawieszenia zajęć w domu w przypadku poprawy stanu zdrowia.
  4. Czwarty obszar rozwiązań dotyczy ucznia chorego, który ma zajęcia w domu.
    Chodzi o ucznia, który leży, ma obniżoną odporność (np. po przeszczepach, z chorobą nowotworową), po zabiegach chirurgicznych. Szkoła ma pomóc uczniowi w powrocie
    do nauki i uczęszczania do szkoły.


Uczyć się z rówieśnikami

I tak, zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, którego stan zdrowia nie uniemożliwia ani znacznie nie utrudnia uczęszczania do szkoły czy przedszkola, powinien uczyć się z rówieśnikami i jednocześnie mieć zapewnione odpowiednie wsparcie i opiekę ze strony szkoły.

Jednocześnie z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub przedszkolu,
a w szczególności ze względu na stan zdrowia, dla tych uczniów przewidziano organizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Zgodnie z nią, uczeń będzie mógł mieć zajęcia edukacyjne wspólnie z klasą oraz indywidualne. Objęcie ucznia wsparciem w formie zindywidualizowanej ścieżki będzie wymagało opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której będzie wynikała potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Opinia poradni ma określać w szczególności zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału
w zajęciach edukacyjnych razem z klasą, okres objęcia ucznia tą forma pomocy, nie dłuższy jednak niż rok szkolny, oraz działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwa w życiu szkoły.


45 minut zamiast 60

Z kolei w projekcie rozporządzenia dot. indywidualnego nauczania określono, że ta forma kształcenia przeznaczona jest dla uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. Jednocześnie zobowiązuje się nauczycieli
i dyrektora szkoły do podejmowania działań umożliwiających uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem kontakt z rówieśnikami.

Proponuje się także, by klasy terapeutyczne organizowane były nie tylko dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale, wynikające
z zaburzeń rozwojowych, ale także ze względu na stan zdrowia.

Ponadto, w odpowiedzi na liczne wnioski nauczycieli, specjalistów i dyrektorów szkół i placówek kierowane do MEN dotyczące ujednolicenia czasu trwania zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zaproponowano,
aby godzina takich zajęć trwała 45 min. Obecnie godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych
(tj. korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym) - 60 minut.

MEN chce, by rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 września 2017 r.

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.