Publikacje:

foldery do pobrania

 
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

autor: Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.

Planowane zmiany dotyczące poradni psychologiczno - pedagogicznych
(po konferencji  informacyjno - konsultacyjnej ORE i MEiN w dn. 8-9.12.2021 r. oraz na podstawie wcześniejszych informacji i projektów zmian)


autor: Agnieszka Ciesielska


Celem zmian w poradnictwie jest model edukacji dla wszystkich

Podstawowym celem projektu ustawy jest zapewnienie wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki każdemu dziecku (oraz jego rodzinie, jeśli będzie to potrzebne), od momentu urodzenia do podjęcia przez nie nauki w szkole.

Nowe regulacje mają na celu zapewnienie wczesnej pomocy dzieciom i rodzinom wychowującym i oczekującym dzieci, także w okresie prenatalnym. Wcześnie postawiona diagnoza i wdrożone działania stymulujące oraz wspomagające rozwój dziecka to lepsze rokowania i większa szansa na jego dobre funkcjonowanie w przyszłości oraz krok na drodze do edukacji włączającej i zapewnienia równych szans

Dąży się do integracji działań międzysektorowych.

Prekursorem tworzącym ramy prawne i organizacyjne zarządzania horyzontalnego usługami społecznymi na styku ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, edukacji i szeregu innych obszarów życia ważnych dla lokalnych społeczności, jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818). Jako uzupełnienie tych rozwiązań proponuje się wprowadzenie nowych zadań publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie koordynacji pomocy specjalistycznej na poziomie powiatu, która nie zawsze jest dostępna na poziomie gminy.


Nie będzie CDR. Poradnie zostają w oświacie, czyli będzie obowiązywać Karta Nauczyciela. Jakie pensum? Zależy czy będzie wprowadzona nowa pragmatyka zawodu

Poradnia zamiast modelu  „pogotowia ratunkowego"  ma być model „animacji i wsparcia".

Nowe (często stare) zadania poradni (wg prof. B. Jachimczak UAM):

1. Identyfikowanie potrzeb dzieci/młodzieży/rodziców i zasobów do realizacji na terenie powiatu.

2. Pomoc dla rodzin w okresie prenatalnym dziecka.

3. Prowadzenie i koordynacja WWR na terenie powiatu (możliwość powierzenia tych zadań innej placówce - obecnie WOKRO)

4. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonalna

5. Opracowanie i monitorowanie realizacji międzysektorowych planów wsparcia dla dzieci, uczniów we współpracy z podmiotami, działającymi na terenie powiatu (PCPR, Powiatowy Urząd Pracy PUP, I poziomem referencyjnym psychiatrii dzieci i młodzieży, Centrum Usług Społecznych CUS, OPS itd.)

6. Projektowanie ścieżki edukacyjnej dzieci i uczniów

7. Konsultacje i doradztwo w zakresie opieki, wychowania, kształcenia dzieci i uczniów dla rodziców (doradcy rodziny) oraz kadr różnych sektorów: przedszkoli, szkół, instytucji, opieki nad dziećmi do 3 r.ż., asystentów rodziny, pracowników socjalnych.

Będą studia dla doradców rodziny - w trakcie organizowania

Finansowanie

Podstawy aktualnego modelu finansowania zadań oświatowych były tworzone na początku lat 90-tych XX wieku, kiedy finansowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością polegało na ustaleniu wskaźnika dla szkoły specjalnej. Dopiero około roku 2000 do podziału części oświatowej subwencji ogólnej zostały wprowadzone wagi na uczniów objętych kształceniem specjalnym jako podstawa prawna przekazywania środków finansowych do szkół ogólnodostępnych, w tym integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi. Obecnie istnieje szeroka gama instrumentów finansowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w niewystarczający sposób zabezpieczone są potrzeby pozostałych uczniów. Obecna subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie pomocy wszystkim dzieciom ze SPE (dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), ADHD, dzieci przewlekle chore oraz dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, niedostosowane/zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Obecnie:

  • P4 = 1,4 to 8,5 tys. w niepełnospr. w st. lekkim, czyli 2 godziny terapii MIESIĘCZNIE
  • P6, P68 = 3,6, to 21,8 tys. zł, czyli 5 godzin (dzieci słabosłyszące, niesłyszące, niepełnospr. w st.umiark.
  • P7 i P63 = 9,5 to 57,7 tys. zł (autyzm, ZA, sprzężenia)
  • P65 = 0,84 to 5,1 tys. zł czyli 5 godzin MIESIĘCZNIE

W planach subwencja celowana na podstawie oceny funkcjonalnej ucznia wpisywanej do SIO.

Środki subwencji oświatowej dla powiatów na prowadzenie PPP są precyzyjnie określone jako P71 - zadana pozaszkolne powiatów. Konieczne jest zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (P71 = 0,034 czyli 206 zł na każdego ucznia szkoły na terenie powiatu). Oprócz subwencji duży udział w utrzymaniu poradni mają poradnie z dochodów własnych.

W planie: zwiększyć wagę lub zmienić sposób finansowania poprzez dostosowanie do zadań.

Edukacja włączająca

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci niepełnosprawne uczęszczały:

40% - szkoły ogólnodostępne, 22% - integracyjne, 38% - specjalne (niepełnospr. sprzężone, niepełnospr. int. umiarkowana, znaczna, niewidomi, niesłyszący).

Szkoły specjalne pozostaną. Będą finansowane z subwencji oświatowej, jak obecnie (na podstawie danych do SIO).

Mają powstać  SCWEW (Specjalistyczne Centra Wsparcia Edukacji Włączającej) - nowa instytucja w systemie oświaty.

Do najważniejszych zadań SCWEW będą należały:

- wsparcie i doradztwo metodyczne dla nauczycieli oraz pozostałej kadry przedszkoli i szkół,

- wsparcie dla dzieci lub uczniów i rodziców,

- zapewnienie dostępu do sprzętu i wyposażenia specjalistycznego poprzez działanie wypożyczalni, działalność informacyjna i edukacyjna o edukacji włączającej.

Doświadczenie i wiedza ekspercka kadry SCWEW zostaną dzięki temu wykorzystane do zwiększenia potencjału i możliwości szkół ogólnodostępnych, aby mogły one zapewnić wysokiej jakości wsparcie wszystkim uczniom, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Będzie to również wymagało opracowania programów doskonalenia zawodowego kadr w celu wspierania ich w realizacji nowych zadań. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej i nauczycieli stanowią główny czynnik decydujący o praktyce włączania poprzez edukację.  Nauczyciele powinni umieć identyfikować bariery i wykorzystywać różnorodne metody nauczania oraz wspierać strategie mające na celu zwiększenie szans każdej osoby uczącej się. Pozostali pracownicy (w tym niepedagogiczni) również powinni mieć możliwość rozwoju zawodowego na wysokim poziomie oraz otrzymywania ciągłego wsparcia w celu zmaksymalizowania skuteczności działań zespołów szkolnych. Odpowiednio powinny zostać przygotowane wystandaryzowane na poziomie kraju rozwiązania w zakresie doskonalenia kadr pedagogicznych i niepedagogicznych systemu oświaty z zakresu edukacji włączającej. Zadania w tym zakresie będzie realizowało Centrum Koordynujące, funkcjonujące w strukturze Ośrodka Rozwoju Edukacji, który jest centralną placówką doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Prowadzenie SCWEW jako możliwość zostanie wprowadzona od 1 września 2022 r., natomiast od 1 września 2025 r. stanie się zadaniem obowiązkowym powiatu, z możliwością zawarcia porozumienia na zapewnienie wsparcia ze strony SCWEW prowadzonego przez inny powiat w sytuacji, gdy dany powiat nie prowadzi placówki specjalnej.   Uruchomienie działalności Centrum Koordynującego planowane jest natomiast od 1 września 2022 r., co pozwoli na zapewnienie realizacji działań związanych z przygotowaniem jednostek systemu oświaty do realizacji nowych rozwiązań.


ASPE - Asystent ucznia ze SPE


Ocena funkcjonalna - trzy poziomy:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju do objęcia wychowaniem przedszkolnym

WWR w przedszkolach

2. Przedszkole, szkoła:

- Nauczyciel, specjalista prowadzący zajęcia z uczniem - metody, obserwacja, badania przesiewowe, ocenianie postępów, mogą być zastosowane narzędzia psychometryczne

- Konsultacje zespołowe diagnostyczne, monitorujące, ewaluacyjne - metody zbieranie danych dotyczących funkcjonowania ucznia w oparciu o protokoły konsultacji (zestaw obszarów funkcjonowania/kategorii ICF - bez używania kodów i kwalifikatorów)

- Współpraca ze SCWEW

3. Placówka specjalistyczna:

- PPP - pogłębiona ocena funkcjonowania wg zestawu kategorii ICF odpowiednio do wieku/etapu, ocena funkcji i większa szczegółowość oceny w danym obszarze, kontekstowość oceny, diagnoza kryterialna, specjalista wiodący

- Docelowo udział w ocenie na potrzeby orzecznictwa o niepełnosprawności (kodowanie wg kwalifikatorów)


Wyniki oceny funkcjonalnej docelowo zastąpią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które obecnie wydawane są dla wąskiej grupy niepełnosprawności/zaburzeń.

Zwiększy to dostępność wsparcia przy jednoczesnym unikaniu etykietowania dzieci i uczniów związanego z przypisaniem do określonego rodzaju zaburzeń.

Aktualnie katalog niepełnosprawności lub zaburzeń dziecka lub ucznia jest określony w przepisach prawa oświatowego, nie wyczerpuje on jednak wszystkich przypadków, w których dziecko lub uczeń wymaga wsparcia (np. zaburzeń psychicznych).

Ponadto w przepisach nie określono standardów diagnostycznych prowadzących do stwierdzenia danego rodzaju niepełnosprawności lub zaburzenia, a stosowane w systemie oświaty pojęcia nie przystają do nomenklatury stosowanej w ochronie zdrowia, co powoduje trudności w stosowaniu przepisów w praktyce. Skutkuje to także często nierzetelną oceną rzeczywistych potrzeb dziecka lub ucznia, a tym samym nietrafnym podziałem środków finansowych przeznaczanych na ten cel w budżecie państwa i budżetach organów prowadzących jednostki systemu oświaty.

Wyżej opisany system kwalifikowania do wsparcia, jego form i sposobów udzielania, oparty jest na modelu medycznym, którego skuteczność w nauczaniu została zakwestionowana.

Orzeczenia wydane przed dniem 1 września 2023 r. będą obowiązywały do końca okresu, na jaki zostaną wydane.

Do wniosków o wydanie orzeczenia złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 1 września 2023 r. będą stosowane przepisy nowej ustawy.


Wielopoziomowy model będzie sprzyjać szerszej współpracy pomiędzy szkołami oraz placówkami zewnętrznymi (np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi). W celu uproszczenia w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami wprowadzone zostaną indywidualne plany edukacyjne (IPE), które będą przygotowywane dla uczniów wymagających dodatkowego wsparcia. IPE zastąpią obecne indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) i będą mogły być opracowywane także dla uczniów, którzy z innych przyczyn niż niepełnosprawność wymagają zintegrowanego wsparcia. Ponadto szkołom zostanie przyznana możliwość tworzenia strategii wspierania uczniów zdolnych, co pozwoli na usystematyzowanie działań wspierających rozwój potencjału uczniów szczególnie uzdolnionych. Dodatkowo planuje się uzupełnienie obecnych rozwiązań o wsparcie udzielane uczniom w procesie przejścia (tranzycji) zarówno pomiędzy etapami edukacyjnymi, szkołami/ placówkami w ramach tego samego etapu edukacyjnego, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami - także w przejściu na rynek pracy czy rozpoczęciu nauki na poziomie wyższym. Tranzycja na rynek pracy będzie skoordynowanym, międzysektorowym procesem, w który będą zaangażowane jednostki systemu oświaty, służby zatrudnienia, pomoc społeczna, instytucje rynku pracy oraz pracodawcy. Efektywność udzielanego wsparcia będzie oceniania w trakcie konsultacji zespołowych. Ponadto zostaną wprowadzone rozwiązania na poziomie centralnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki co dwa lata będzie opracowywało raport o stanie wdrażania w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacji dla wszystkich, który będzie publikowany i powszechnie dostępny.

Rozwiązania w powyższym zakresie wejdą w życie 1 września 2023 r.


Ocena funkcjonalna jako proces:

Ocena potrzeb, zasobów, barier → Planowanie wsparcia → Monitorowanie i ewaluacja wsparcia

Ocena potrzeb dziecka/ucznia zawsze w kontekście środowiskowym

Trwają prace na bezpłatnymi narzędziami spójnymi z ICF, udostępnionymi na platformie elektronicznej.

Monitorowanie rozwoju:

- Badania przesiewowe - ocenianie postępów w rozwoju i realizacji wymagań podstawy programowej

- Poziom I - Uniwersalne instrumenty wsparcia kierowane do wszystkich dzieci i uczniów. Projektowanie uniwersalne

- Poziom II - Konsultacje zespołowe - Zespół WWR/ZW, koordynator EW, współpraca ze SCWEW i PPP. Ukierunkowane wsparcie udzielane przez przedszkole/szkołę

- sPoziom III

Edukacja ma służyć wdrożeniu do życia.


W ramach wprowadzanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy psychiatrii dzieci i młodzieży przewidziano utworzenie środowiskowych ośrodków opieki psychologicznej i psycho-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży udzielających pomocy na I poziomie referencyjnym. Do zadań tych ośrodków należy m.in. współpraca z jednostkami systemu oświaty, w tym w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Aby zadania te były efektywnie realizowane na rzecz dzieci, uczniów i rodzin, konieczne jest dookreślenie w przepisach prawa sposobu współpracy jednostek systemu oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej i wsparcia rodziny.

Przykład: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Piasecznie (p. K.K.Romanowicz)


Dążąc do podnoszenia jakości edukacji dla wszystkich dzieci i uczniów proponuje się również wprowadzenie regulacji dotyczących mierzenia i monitorowania jakości udzielanego wsparcia. Zbieranie informacji na temat potrzeb uczniów, jak również tego, czy odpowiednie wsparcie jest udzielane i jakie są jego efekty, będzie służyło rozwojowi szkoły, która będzie w stanie korygować swoje działania i poprawiać dostępność w odpowiedzi na potrzeby uczniów. Zbieranie i analizowanie danych na temat efektywności systemu wsparcia będzie również służyło rozwojowi całego systemu kształcenia. Dzięki polityce opartej na dowodach możliwe będzie na poziomie centralnym planowanie i realizacja działań wspierających, ustalanie priorytetów w zakresie finansowania i wdrażania polityki oświatowej lub programów rządowych, co zwiększy prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Aktualnie, pomimo istnienia wielu rozwiązań w zakresie oceny jakości systemu edukacji, brak jest powiązań pomiędzy różnymi systemami zbierania danych ilościowych i jakościowych oraz ich wieloaspektowej analizy, pozwalającej na pogłębione wnioski w zakresie efektywności stosowanych strategii wspierania postępów wszystkich uczniów. Brakuje danych istotnych dla dokonania oceny uczestnictwa i włączenia społecznego uczniów. Na poziomie centralnym nie są również gromadzone dane dotyczące postępów uczniów, którzy realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej oraz szkole przysposabiającej do pracy oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, będących uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Nie ma zweryfikowanych metod oceny skuteczności konkretnych metod i postępowań o charakterze terapeutyczno-rozwojowym, co jest konieczne do formułowania opartych na dowodach rekomendacji dotyczących ich stosowania w praktyce szkolnej.


Aby zapobiegać zaburzeniom psychicznym i lepiej przygotowywać uczniów do samodzielności w życiu dorosłym, konieczne jest także wzmocnienie działań szkół w kierunku harmonijnego, zrównoważonego rozwoju  osobowego uczniów, na który składają się nie tylko rozwój poznawczy i osiągnięcia akademickie (wiedza i umiejętności przedmiotowe), ale także rozwój społeczno-emocjonalny oraz ogólny dobrostan psychospołeczny. Istotne jest w tym celu wzmocnienie promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, upowszechnienie w nauczaniu podejścia opartego na projektowaniu uniwersalnym oraz uzupełnienie instrumentów wsparcia, w tym o formy skierowane do grup wychowawczych/oddziałów, rodzin oraz nauczycieli, a także związanych z przejściem pomiędzy etapami edukacyjnymi, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, również z wejściem na rynek pracy.WWRD

Obecne rozwiązania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci są oparte na modelu medycznym, zgodnie z którym dopiero wykrycie niepełnosprawności (system oświaty, wsparcie ze środków PFRON), zagrożenia niepełnosprawnością (program rządowy „Za życiem") lub rozpoznanie medyczne (system ochrony zdrowia), stanowią podstawę podjęcia działań pomocowych.

Zadania wynikające z realizacji procesu wsparcia oferowanego dziecku i rodzinie w ramach nowego modelu WWR powinny być skoordynowane, ciągłe, wieloaspektowe oraz prowadzone w środowisku, w którym rozwija się i wychowuje dziecko.


Nowy model WWR - dr M. Walkiewicz - Krutak

Standardy - dr R. Piotrowicz


Program „Za życiem ma być kontynuowany. Jest planowany do roku 2026. Realizacja zacznie się w roku 2022. Konieczna jest zmiana uchwały Rady Ministrów w oprac. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (wg p. E. Neroj)


Poprawa dostępu do wczesnej pomocy, podnoszenie jakości edukacji włączającej, poprawa dostępności przestrzeni publicznej i usług oraz wspieranie integracji społecznej to cele kluczowe polskiego rządu, określone w dokumentach strategicznych i programach rządowych: Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 r., Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego z perspektywą do roku 2030, Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji Strategii „Europa 2020", Programie rządowym Dostępność Plus, Zintegrowanej Strategii Umiejętności oraz Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

Cele do osiągnięcia w tym zakresie zostały ujęte w opublikowanym w 2021 r. nowym dokumencie strategicznym polskiego rządu „Polski ład" (w zakresie trzech działań: „Dodatkowy model wsparcia psychologicznego oraz gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole", „Centra Dziecka i Rodziny" oraz „Przyjazna i dostępna szkoła dla wszystkich").
Nowe regulacje ujęte zostaną w jednym akcie prawnym rangi ustawowej, co stanowi odpowiedź na obecne utrudnienie, zgłaszane przez adresatów prawa oświatowego (dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, nauczycieli i specjalistów oraz rodziców uczniów), jakim jest rozproszenie różnych regulacji dotyczących udzielania wsparcia i dostosowania procesu kształcenia do potrzeb dzieci i uczniów w wielu aktach prawnych. Wprowadzenie nowych rozwiązań będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian dostosowujących w innych aktach prawnych, które regulują funkcjonowanie systemu oświaty.

W projekcie ustawy planuje się wprowadzenie nowych rozwiązań oraz modyfikację dotychczasowych regulacji, które umożliwią:

1) stworzenie krajowego systemu wsparcia dzieci, uczniów i rodzin

W projekcie ustawy proponuje się stworzenie krajowego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz wsparcia uczniów i rodzin. Zróżnicowanie potrzeb dzieci, uczniów i ich rodzin wymaga zaangażowania wielu resortów i związanych z nimi sektorów. Przepisy określą zadania ministrów, jednostek i placówek, które wejdą w skład krajowego systemu, jego cele, zasady i warunki współpracy międzyresortowej w celu właściwej realizacji zadań w ramach krajowego systemu, jak również wartości, którymi należy kierować się, realizując zadania w ramach krajowego systemu. Określone zostaną zadania ministrów właściwych do spraw: oświaty i wychowania, rodziny, zabezpieczenia społecznego, zdrowia, szkolnictwa wyższego i nauki, kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pracy, a także Ministra Sprawiedliwości oraz innych ministrów prowadzących szkoły. Utworzony zostanie Komitet Koordynacyjny składający się z przedstawicieli wyznaczonych przez poszczególnych ministrów. Zadaniem Komitetu będzie koordynacja, monitorowanie, przygotowywanie wytycznych oraz sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań krajowego systemu.

W ustawie określone zostaną również zadania powiatów, gmin oraz działających lokalnie instytucji i organizacji, które będą współpracować w ramach sieci w opracowywaniu i realizacji indywidualnych planów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin oraz indywidualnych planów wsparcia uczniów i ich rodzin. Koordynacja współpracy w ramach sieci będzie należała do zadań publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozwiązania w powyższym zakresie wejdą w życie 1 września 2022 r.

2) wprowadzenie nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin (WWR)

Nowy model wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodzin (WWR) zintegruje dotychczasowe rozwiązania oferowane dzieciom w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, tj. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio kształcenie specjalne lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i skoordynuje je z pomocą udzielaną rodzinie. Planuje się udzielanie wsparcia w ramach WWR na trzech poziomach różniących się intensywnością wsparcia. Prawidłowe i efektywne wspieranie rozwoju małych dzieci, odpowiednie do ich potrzeb i możliwości, stanowi fundament dla rozwoju szkolnictwa włączającego na kolejnych etapach kształcenia. Rozwiązania w powyższym zakresie wejdą w życie 1 września 2023 r.

3) zmiana sposobu oceny potrzeb dzieci i uczniów oraz planowania, udzielania i oceny efektywności udzielanego wsparcia oraz sposobu finansowania zadań w tym zakresie

W ocenie funkcjonalnej będą uwzględniane informacje z obserwacji tego, jak dzieci funkcjonują w codziennych sytuacjach i na jakie trudności napotykają oraz to, w jaki sposób środowisko wpływa na to funkcjonowanie, a także analizowane będą efekty uczenia się (ocenianie) i wyniki diagnozy specjalistycznej, jeżeli taka zostanie przeprowadzona (np. stwierdzenie zaburzenia neurorozwojowego). Kluczowym celem będzie rozpoznanie wszelkich barier utrudniających uczenie się, rozwój dziecka lub ucznia i jego włączenie społeczne oraz ustalenie planu działań, który umożliwi przezwyciężenie tych barier i w konsekwencji poprawę szeroko rozumianych osiągnięć ucznia.

Obok nauczycieli i specjalistów również uczniowie i rodzice, będą zaangażowani w proces oceny funkcjonalnej. Nie tylko rodzice, ale również uczniowie będą mogli przekazać informacje dotyczące doświadczanych trudności i potrzeb, a od nauczycieli i specjalistów otrzymają informacje zwrotne dotyczące tego, w jaki sposób mogą poprawić swoje wyniki w nauce oraz wsparcie w rozwijaniu samooceny swojego procesu uczenia się i podejmowaniu odpowiedzialności za własne osiągnięcia. Dane dotyczące funkcjonowania uczniów już obecnie są zbierane przez nauczycieli w toku codziennej pracy z uczniami. Nowe rozwiązania wprowadzą uporządkowanie tego procesu, w którym dodatkowo planuje się wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), co pozwoli na stworzenie profilu funkcjonalnego ucznia zawierającego informacje istotne dla rozumienia jego funkcjonowania i wpływu środowiska, a także zaplanowania adekwatnego wsparcia, a następnie monitorowania i oceny skuteczności  tego wsparcia. Nauczyciele i nauczyciele specjaliści zostaną wyposażeni w narzędzia służące rozpoznawaniu potrzeb dzieci i uczniów oraz planowaniu na tej podstawie odpowiedniego wsparcia.

Instrumenty wsparcia opierają się na trzypoziomowym modelu, z którym związane są również mechanizmy finansowania:

a) uniwersalne instrumenty wsparcia zapewnianego wszystkim dzieciom i uczniom (standard A). Dzięki wdrożeniu do organizacji procesu kształcenia i wychowania rozwiązań opartych na projektowaniu uniwersalnym, polegających np. na opracowywaniu i realizacji programu nauczania, tworzeniu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, planowaniu zajęć i imprez przedszkolnych i szkolnych, które w jak największym stopniu uwzględniają różne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów, możliwe będzie odpowiadanie na potrzeby większej liczby dzieci i uczniów bez konieczności wprowadzania dostosowań.

Istotnym elementem tych rozwiązań będzie wzmocnienie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w przedszkolach i szkołach. Działania promocji zdrowia podejmowane w dzieciństwie przynoszą najlepsze wyniki, gdyż przekładają się na wczesne kształtowanie zdrowych nawyków i stylu życia.

Promocja zdrowia ma umożliwić społeczności szkolnej zwiększenie kontroli nad czynnikami indywidualnymi i środowiskowymi warunkującymi stan zdrowia i w konsekwencji jego poprawę oraz promowanie zdrowego stylu życia, zdrowych nawyków, przekonań i postaw związanych ze zdrowiem, w tym zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i ochrony zdrowia psychicznego będzie obowiązkowym zadaniem przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty. Celem wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest również poprawa kondycji fizycznej (przeciwdziałanie otyłości, co czwarte dziecko w Polsce ma nadmierną masę ciała) i psychicznej polskich dzieci i uczniów oraz obniżenia wskaźników używania substancji psychoaktywnych, zachowań autodestrukcyjnych, zaburzeń psychicznych, w tym depresji,
b) wsparcie edukacyjno-specjalistyczne udzielane na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole przez nauczyciela lub w trakcie konsultacji zespołowych (wspólnego, zespołowego rozpoznawania potrzeb, monitorowania postępów uczniów oraz oceny efektywności działań przez kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną przedszkola lub szkoły) i w ramach własnych zasobów szkoły (standard A oraz pula godzin do dyspozycji szkoły ustalana w arkuszu organizacji szkoły na podstawie wag w algorytmie podziału w części oświatowej subwencji ogólnej na zapewnienie tego wsparcia liczonych według liczebności uczniów).

Wsparcie może obejmować np. instrukcje dla nauczycieli prowadzących zajęcia dotyczące pracy z dzieckiem lub uczniem, zajęcia integracyjne lub psychoedukacyjne dla oddziału klasowego, zapewnienie terapii logopedycznej czy innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c) dodatkowe wsparcie edukacyjno-specjalistyczne dla uczniów potrzebujących zwiększonej i długotrwałej pomocy uruchamianej na podstawie oceny funkcjonalnej przeprowadzanej w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (dodatkowe wagi w algorytmie podziału w części oświatowej subwencji ogólnej na zapewnienie wsparcia dla danego ucznia). Może ono obejmować dodatkową pulę godzin na realizację wsparcia wraz ze wskazaniem jego celów, zakresu i rodzaju, a także wsparcie ze strony dodatkowej kadry - nauczyciela wspomagającego (proponuje się wprowadzenie takiego określenia dla dodatkowo zatrudnionego nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizującego kształcenie w oddziale integracyjnym lub ogólnodostępnym) lub pracownika niepedagogicznego (pomocy nauczyciela lub asystenta ucznia). Przewiduje się, że w przypadku dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami (tj. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności), możliwe będzie również otrzymanie przez organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę, do której uczęszcza dziecko lub uczeń, dotacji na dostosowanie miejsca nauki. 
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.