Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-04-28
autor artykułu: admin
2023.04.28. Odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki ws. statusu zawodowego nauczycieli logopedów oraz propozycji opracowania międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy i Izbie Zawodowej Logopedów

 

28 kwietnia 2023 r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo z dnia 27 stycznia 2023 r., przesłane do wiadomości Ministerstwa Edukacji i Nauki,  dotyczące statusu zawodowego nauczycieli logopedów oraz  propozycji opracowania międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy i Izbie Zawodowej Logopedów - pobierz: 2023.04.28. odpowiedź MEiN ws. procedowania ustawy o zawodzie logopedy.pdf [171Kb]

================================================


Warszawa, 28 kwietnia 2023 roku

Pani Milena Stasiak

Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

 

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo nr ZG PZL/02/I/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., przesłane do wiadomości Ministerstwa Edukacji i Nauki,  dotyczące statusu zawodowego nauczycieli logopedów oraz  propozycji opracowania międzyresortowej ustawy o zawodzie logopedy i Izbie Zawodowej Logopedów, uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
[1], logopeda to specjalista ochrony zdrowia lub specjalista nauczania i wychowania.

Przepisy prawa oświatowego jednoznacznie określają wymagania dla nauczycieli logopedów.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach
i placówkach systemu oświaty, posiada osoba, która ukończyła[2]:

1) studia w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe,
w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania posiada osoba, która ukończyła[3]:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji[4], w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada osoba, która[5]:

1) ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lub

2) ukończyła:

a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ww. ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

c) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i lit. b oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

d) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub

e) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła[6]:

1) studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Definicja przygotowania pedagogicznego jest określona w przepisach § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodnie ze wskazanym przepisem, przez posiadanie przygotowania pedagogicznego należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię (np. suplement do dyplomu ukończonych studiów lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych), dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego - prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Uprzejmie informuję, że pracę nauczycieli logopedów reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela[7]. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela podlegają jej regulacjom m.in. w zakresie doskonalenia zawodowego, odpowiedzialności dyscyplinarnej, oceny pracy i awansu zawodowego. Powyższa ustawa daje też możliwość zatrudnienia (w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra) w wyjątkowych sytuacjach, nauczyciela logopedę, który nie posiada przygotowania pedagogicznego[8], ale pod warunkiem uzupełnienia tego przygotowania.

Ponadto, od 7 września 2022 r. obowiązują zmienione standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. W nowych przepisach dodano logopedię do katalogu kierunków studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie[9].

Jeśli powyższe wyjaśnienia budzą Państwa wątpliwości lub chcecie omówić inne kwestie dotyczące pracy logopedów w systemie oświaty, chętnie spotkam się z przedstawicielami Państwa organizacji.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu


[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.

[2] Zgodnie z przepisem § 20 pkt 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289, z późn. zm.).

[3] Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia.

[4] Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm.

[5] Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1-2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

[6] Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1-2  ww. rozporządzenia.

[7] Zgodnie z art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 11 oraz art. 42d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2021 r. poz.1762, z późn. zm.).

[8] Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3  ustawy - Karta Nauczyciela.

[9] Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890, z późn. zm.).

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.