Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-04-26
autor artykułu: admin
2023.04.25. odpowiedź Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ws. podjęcia działań z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki w celu wyłączenia ogółu logopedów z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych

 

25 kwietnia 2023 r. Polski Związek Logopedów otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na swoje pismo z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie podjęcia działań z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki w celu wyłączenia ogółu logopedów z projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, pobierz: 2023.04.25. odpowiedź Dep. Rynku Pracy MRiPS ws. procedowania ustawy o zawodzie logopedy.pdf [189.2Kb]

==================================================


Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 roku

Pani Milena Stasiak
Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

Szanowna Pani Przewodnicząca,

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2023 r., sygnatura: ZG PZL/02/1/2023 (data wpływu
do Departamentu: 25.04.2023 r.) w sprawie podjęcia działań z Ministerstwem Zdrowia oraz
Ministerstwem Edukacji i Nauki w celu wyłączenia ogółu logopedów z projektu ustawy
o niektórych zawodach medycznych, Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej, uprzejmie przekazuje poniższe wyjaśnienia.

Minister właściwy do spraw pracy wydaje rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Obecnie obowiązuje
klasyfikacja zawodów i specjalności z 2014 r. z późn. zm. (Dz.U. z 2018 r. poz. 227, Dz.U. z 2021 r.
poz. 2285 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 853).

Jednocześnie podkreślić należy, że zawód ujęty w klasyfikacji jest „usankcjonowany" prawnie
tylko w tym znaczeniu, że został zidentyfikowany na rynku pracy i umieszczony w zbiorze
danych - klasyfikacja jest tylko „spisem z natury" zawodów i specjalności. Rozporządzenie nie
reguluje bowiem, ani kwestii dopuszczania do wykonywania zawodów, nie zawiera również
zapisów dotyczących wymogów kwalifikacyjnych w odniesieniu do poszczególnych zawodów
(jest to zadanie resortów właściwych dla tych zawodów), nie wskazuje też sposobów kontroli
spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez osoby oferujące swoje usługi na rynku pracy.

Część pozycji usytuowanych w klasyfikacji stanowią zawody/specjalności, do których dochodzi
się drogą kształcenia lub których wykonywanie wymaga posiadania określonych uprawnień,
tzw. zawody regulowane prawnie. Wymagania dotyczące kształcenia i szkolenia,
egzaminowania lub innych form dokumentowania kwalifikacji potrzebnych do uzyskania
uprawnień w danym zawodzie wyznaczają przepisy - systemu oświaty i nauki oraz przepisy
resortowe, które mają na celu zagwarantowanie odpowiedniej jakości produktów i usług ze
strony osób wykonujących zawód/ specjalność. W przypadku osób zatrudnionych kontrola nad
tym, aby osoba wykonująca dany zawód była do niego odpowiednio przygotowana, leży po
stronie pracodawcy, którego zadaniem jest sprecyzowanie szczegółowego zakresu obowiązków
oraz ustalenie zakresu wymagań kompetencyjnych i odpowiedzialności na danym stanowisku
pracy.

Polska klasyfikacja (tak jak klasyfikacje innych krajów UE), opracowana został w oparciuo Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 opracowany przezMiędzynarodową Organizację Pracy (MOP), rekomendowany przez EUROSTAT do stosowaniaw krajach Unii Europejskiej.

W Standardzie ISCO-08 występuje grupa elementarna 2266 Audiologists and speech therapists (audiolodzy i logopedzi), w polskiej klasyfikacji jest to grupa 2294 Audiolodzy i logopedzi. Rozbieżność liczbowa grup elementarnych pomiędzy ISCO-08 a KZiS wynika z faktu, że w polskiej KZiS w grupie dużej 22 Specjaliści do spraw zdrowia, na wniosek resortu zdrowia (zgodnie z wymogami ustawowymi), dodane zostały dodatkowe grupy elementarne np. jest grupa 2211 Lekarze bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji lub ze specjalizacją I stopnia oraz grupa 2212 Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty), analogicznie dodane zostały grupy pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych itd., podczas gdy w ISCO-08, występują grupy: lekarze, pielęgniarki, położne itd. (bez podziału na specjalizacje).

W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (od lat), na wniosek - i w konsultacji z resortami: oświaty i nauki oraz resortem zdrowia usytuowane są dwa zawody:

1. W grupie średniej 229 Inni specjaliści ochrony zdrowia, w grupie elementarnej 2294 Audiofonolodzy i logopedzi, w pozycji 229402 usytuowany został zawód Logopeda - takie usytuowanie tego zawodu zostało uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia.

2. W grupie średniej 235 Inni specjaliści nauczania i wychowania, w grupie elementarnej 2359 Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani, w pozycji 235906 usytuowany został zawód Nauczyciel logopeda - usytuowanie tego zawodu zostało uzgodnione z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Logopeda może być bowiem zatrudniony zarówno w systemie oświaty, jak i służbie zdrowia. Jednakże droga rozwoju zawodowego logopedy jest inna w oświacie i inna w służbie zdrowia:

1. W oświacie logopeda jest zatrudniany na stanowisku nauczyciela - jako nauczyciel logopeda i podlega Karcie Nauczyciela. Jego awans zawodowy przebiega analogicznie jak pozostałych pracowników oświaty - od nauczyciela stażysty do nauczyciela dyplomowanego. Logopeda ma obowiązek diagnozowania oraz uczestniczenia w zespołach diagnostyczno-orzekających np. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Rozporządzenie Ministra Edukacji i sportu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1280).

2. W służbie zdrowia logopeda jest zatrudniany na stanowisku logopedy i podlega przepisom prawnym obowiązującym w tym obszarze. Logopeda w służbie zdrowia może uzyskać tytuł neurologopedy, po spełnieniu określonej procedury, zakończonej egzaminem państwowym (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, Dz. U. 2022 r. poz. 342).

Zatem, zmiana usytuowania ww. zawodów w klasyfikacji może odbyć się wyłącznie ma wniosek
ww. resortów.

W celu wyjaśnienia Państwa pytania dotyczącego projektu ustawy o niektórych zawodach
medycznych i wyłączenia z tej ustawy zawodu logopedy (sprawa ta leży poza kompetencjami
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej), ww. pismo (wniosek wraz uzasadnieniem i załącznikami),
zostało przekazane według właściwości do Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych
w Ministerstwie Zdrowia - z prośbą o udzielenie Państwu odpowiedzi w sprawie (kopia tego
pisma została przesłana również do Państwa wiadomości).

Z wyrazami szacunku,
dr Ewa Flaszyńska
Dyrektor Departamentu Rynku Pracy

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.