Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-08-22
autor artykułu: admin
2023.06.27. Odpowiedź MEiN na wniosek PZL ws.zmniejszania wymiaru zatrudnienia logopedów z dn. 2022.09.08.

 

Polski Związek Logopedów we wrześniu 2022 r. wysłał swoje stanowisko w sprawie:

1) wdrażania standardu zatrudniania specjalistów - logopedów od 01.09.2022 roku; oraz

2) interpretacji prawa oświatowego z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej, a w szczególności:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (DZ.U. 2022, poz. 1610)

 

W związku z informacjami przekazywanymi PZL przez logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych o zmniejszaniu wymiaru ich zatrudnienia w ramach godzin przeznaczonych na pomoc logopedyczną apelowaliśmy o:

  • nieograniczanie wymiaru godzin i zakresu czynności w ramach dotychczasowych etatów logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych;
  • utrzymanie dotychczasowego wymiaru zatrudnienia logopedów lub jego zwiększenie przez pracodawców adekwatnie do potrzeb dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagających pomocy logopedycznej;
  • modyfikację treści ww. rozporządzenia.

pismo: 2022.09.08. opinia PZL ws. standardu zatrudniania logopedów w resorcie oświaty od 01.09.2022..pdf [1.3Mb]


W lipcu 2023 r. otrzymaliśmy odpowiedź MEiN na to pismo o treści:


Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

DWEW-WSPE.4014.173.2022.KT


Pani Milena Stasiak
Przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów

Zarząd Główny
Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na pismo, dotyczące zatrudniania nauczycieli logopedów w związku z określonymi standardami zatrudnienia, uprzejmie informuję.

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły[1].

Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adekwatnej do rozpoznanych potrzeb w tym zakresie, należy do kompetencji dyrektora przedszkola/szkoły, który w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzje m.in. dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane z danym dzieckiem/uczniem.

Na poziomie lokalnym - w jednostce systemu oświaty - podejmowane są zatem decyzje o sposobach zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży czy wymiarze godzin, które wynikają z rzeczywistych, rozpoznanych potrzeb w tym zakresie. W art. 42d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela[2] zostały określone minimalne standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów.

Ponadto, wyjaśniam, że logopedzi mogą prowadzić zajęcia logopedyczne w ramach rewalidacji uczniów z niepełnosprawnościami, w przypadku gdy posiadają kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć i nie jest konieczna zmiana przepisów rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych[3].

Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli specjalistów, np. pedagogów specjalnych, jeśli mają kwalifikacje do ich prowadzenia.

Kwestie dotyczące kwalifikacji nauczycieli zostały uregulowane w przepisach:

- art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela[4];

- § 15 ust. 1-2 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli[1];

- § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym[2].

Z ww. przepisów wynika, że nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne[3], powinien posiadać kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zgodne z daną niepełnosprawnością.

Ponadto, w związku z uwagami dotyczącymi zatrudniania nauczycieli specjalistów, w tym obniżania ich wymiaru zatrudnienia, przekazanymi przez przedstawicieli związków zawodowych na spotkaniu, które odbyło się 6.04.2023 r., kuratorzy oświaty zostali zobowiązani do analizy arkuszy organizacji pracy przedszkoli i szkół na rok szkolny 2023/2024 pod kątem uwzględnienia w nich standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów, określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że przepis art. 42d ust. 13 ustawy - Karta Nauczyciela, jednoznacznie wskazuje, że liczba dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach, prowadzonych przez dany organ prowadzący, nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna liczby dzieci lub uczniów przypadających na jeden etat nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolach, szkołach i zespołach, prowadzonych przez ten organ prowadzący, według stanu na dzień 30 września 2021 r. i 30 września 2020 r.

Ewentualne decyzje dotyczące zmiany prawa w zakresie zatrudniania nauczycieli specjalistów będą podejmowane w oparciu o analizę wyników kontroli prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty[4] oraz danych z Systemu Informacji Oświatowej.


Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki

Marzena Machałek Sekretarz Stanu

/ - podpisano cyfrowo/


[1] Dz.U. z 2020 r. poz. 1289, z późn. zm.

[2] Dz.U. z 2020 r. poz. 1309

[3] § 7 ust. 7 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

[4] Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551), kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do sprawoświaty i wychowania, w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.

[1] Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900).

[2] Dz.U.z2023r. poz. 984

[3]Dz. U. poz. 1610

[4] Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.


pismo: 2023.06.27. odp. MEiN na pismo PZL.pdf [70.3Kb]

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.