Publikacje:

foldery do pobrania

 
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
Milena Stasiak
Wykaz standaryzowanych narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie logopedycznej.
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

data publikacji: 2023-08-23
2023.08.17. Raport z badania ankietowego dot. projektu ustawy o zawodzie logopedy

 

Przedstawiamy Raport z badania ankietowego poświęconego konsultacjom projektu ustawy o zawodzie logopedy.  Dziękujemy Państwu za liczny udział w ankiecie. W badaniu wzięło udział 1364 logopedów. Zachęcamy do zapoznania się z opisem i analizą  wyników.

Dane w formie elektronicznej ankiety zebrała i podsumowała Pani Grażyna Wiśniewska - członek Zarządu Głównego PZL oraz opracowała Raport przy współpracy dr Anity Famuły-Jurczak, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wyniki badania zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Zarząd Główny PZL

 

Projekt ustawy o zawodzie logopedy
- konsultacje ze środowiskiem logopedów

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

 

opracowanie:

dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ

mgr Grażyna Wiśniewska, ZG PZL

 

do pobrania:

2023.08.17. raport z wyników ankiety dla logopedów.pdf [524.9Kb]

2023.08.17. raport z wyników ankiety dla logopedów Aneks nr 1.pdf [165.8Kb]

2023.08.17. raport z wyników ankiety dla logopedów Aneks nr 2.pdf [55.8Kb]

2023.08.17. raport z wyników ankiety dla logopedów Aneks nr 3.pdf [124.9Kb]

 

Cel badań

W celu podjęcia skutecznych działań mających na celu utworzenie projektu ustawy o zawodzie logopedy przygotowana została ankieta, którą drogą elektroniczną przekazano do środowiska aktywnych zawodowo logopedów.

Badania miały rozpoznać opinie respondentów na temat problemów, które powinna rozwiązywać ustawa o zawodzie logopedy, zasadność powołania samorządu, który ma reprezentować logopedów, chronić ich uprawnienia zawodowe i nadzorować wykonywanie zawodu logopedy, propozycje nazwy Samorządu, odpowiedzialności zawodowej logopedów, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz standardów praktyk studenckich.

Ankieta składała się z ośmiu pytań. Część pytań dawała możliwość wyboru kilku odpowiedzi. Pytania kluczowe zostały skonstruowane w taki sposób, aby można było poznać opinie respondentów na temat:

-  problemów, które powinna regulować ustawa o zawodzie logopedy;

-  powołania samorządu reprezentującego logopedów;

-  nazwy samorządu logopedów;

-  ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej;

-  obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

-  regulowania przez ustawę sposobu prowadzenia dokumentacji logopedycznej;

-  standardu praktyk studenckich;

Zebrano także informacje na temat:

-  miejsca zatrudnienia,

-  długości stażu pracy w zawodzie logopedy.

Czas zbierania danych: zbieranie danych miało miejsce w lipcu 2023 roku.


1. Próba badawcza

W badaniu wzięło udział 1364 osoby. W grupie ankietowanych przeważały osoby z relatywnie krótkim stażem pracy, czyli od roku do pięciu lat pracy w zawodzie logopedy (30,5%, 416 osób). Przeszło jedna czwarta ankietowanych to osoby, które deklarowały, iż ich staż w zawodzie wynosi między 6 a 10 lat (27,1%, 370 osób). Zaledwie 10% ankietowanych (136 osób) wskazało, że wykonuje zawód logopedy powyżej dwudziestu jeden lat. Szczegółowy rozkład wyników przedstawia wykres nr 1.

Wykres 1. Rozkład badanych ze względu na długość stażu pracy w zawodzie logopedy

Ponieważ zawód logopedy jest wykonywany w różnych placówkach, postanowiono sprawdzić, gdzie pracują osoby, które wzięły udział w badaniu. Ponieważ istniała możliwość wielu wyborów, analiza uzyskanych wyników przeprowadzona została dwuetapowo. W pierwszym etapie dążono do uzyskania informacji odnośnie miejsca pracy, w drugim etapie wyłoniono zakres pracy ankietowych osób.

Wykres 2. Dominacja miejsca zatrudnienia

Jak wynika z danych zaprezentowanych na powyższym wykresie, zdecydowana większość badanych pracuje w placówkach oświatowych. Należy jednak zaznaczyć, że miejsce pracy ankietowych jest bardzo zróżnicowane. Niewielka liczba ankietowych pracuje w jednym miejscu pracy. Najczęściej jest to łączenie pracy w placówkach oświatowych z własną działalnością.

Wnioski:

Część osób odpowiadających na pytania ankietowe pracuje w dwóch lub więcej miejscach pracy. Najwięcej osób pracuje w placówkach oświatowych: 970 (71,2%). Druga co do liczebności grupa to osoby prowadzące działalność gospodarczą (często jednoosobową) - 670 osób (49,2%). W placówkach medycznych zatrudnionych jest 314 (23%) badanych osób. Czwartą grupę stanowią logopedzi zatrudnieni w innych miejscach pracy (fundacje, stowarzyszenia, MOPS, żłobek, itp.) pracuje tam 239 (17,5%) badanych. Na uczelniach i w ośrodkach doskonalenia zawodowego pracuje 131 (9,6%) biorących udział w badaniu.


2. Problemy regulowane przez Ustawę

Celem badań było rozpoznanie opinii respondentów na temat problemów, które powinny zostać uregulowane za pomocą ustawy o zawodzie logopedy.

Wykres 3. Opinie badanych na temat problemów, które powinna regulować ustawa o zawodzie logopedy.

Do najistotniejszych problemów, które powinny być regulowane przez ustawę o zawodzie logopedy - zdaniem badanych - należy zaliczyć:

-  określenie warunków, uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu logopedy (1155 osób, 84,7%),

-  ochrony prawnej zawodu logopedy (1162 osoby, 85,2%),

-  zasad i warunków wykonywania zawodu logopedy (1155 osób, 84,7%).

Przeszło trzy piąte badanych (934 osoby, 68,5%) uważa, że ustawa o zawodzie logopedy powinna regulować zasady uzyskiwania tytułu neurologopedy i surdologopedy. Problematyka funkcjonowania samorządu zawodowego powinna zostać uregulowana za pomocą ustawy o zawodzie logopedy zdaniem przeszło połowy respondentów (710 osób, 52,1%). Blisko połowa ankietowych uważa, że ustawa powinna regulować także zasady doskonalenia zawodowego (678 osób, 49,7%). Problematyka obejmująca prawa i obowiązki i ochrony zawodowej powinny zostać uregulowane ustawą zdaniem jednego respondenta.

710 osób (52,1%) wybrało punkt 5.: funkcjonowanie samorządu zawodowego,

678 osób (49,7%) wybrało punkt 6.: zasady doskonalenia zawodowego.

Wnioski:

Najważniejszą kwestią, która powinna zostać uregulowana ustawą, jest ochrona tytułu zawodowego logopedy oraz warunki uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu.


3. Jakie problemy powinna regulować ustawa o zawodzie logopedy? Inne propozycje.

Z uwagi na wieloaspektowość i szerokość problematyki związanej z zawodem logopedy, w trakcie badań dążono także do poznania propozycji obszarów, które zdaniem respondentów powinny zostać uregulowane za pomocą ustawy o zawodzie logopedy. Własnymi opiniami i propozycjami podzieliło się 239 ankietowanych.

Wypowiedzi, których udzielali respondenci, zostały zamieszczone w Aneksie nr 1: Aneks nr 1.pdf [165.8Kb]

Wnioski:

Część respondentów wyrażało opinie, swój pogląd lub życzenia na tematy, które są uregulowane przez wcześniejsze rozporządzenia lub dokumenty MEiN, MZ, MP lub innych organizacji/instytucji.

26 z 239 osób, które zdecydowały odpowiedzieć na to pytanie, wyraziło sprzeciw wobec systemowi studiów on-line z dziedziny logopedii.

Wpisy 61 osób dotyczyły organizacji kształcenia i szkoleń logopedów (jakości szkoleń, ich weryfikacji, standardów kształcenia i praktyk studenckich jednolitych pod względem programu, spójności i liczby godzin, egzaminów wstępnych i kończących studia).

Wypowiedzi 20 osób dotyczyły możliwości regulacji funkcjonowania i zakładania DG (dotyczyły standardów gabinetów, okresu praktyki po ukończeniu studiów).

56 osób chciało, aby ustawa określała dokładnie zakres kompetencji zawodowych logopedy i ujednolicenia warunków pracy logopedy zarówno w oświacie, jak i w służbie zdrowia (liczby pacjentów lub uczniów na jeden etat logopedy w placówce, zapewnienia odpowiedniego czasu dla pacjenta, wytycznych dotyczących gabinetów w placówkach, szczególnie oświatowych).


4. Samorząd reprezentujący logopedów

W badaniach dążono także do uzyskania opinii respondentów na temat zasadności powołania samorządu reprezentującego logopedów, chroniącego ich uprawnienia i nadzorującego wykonywanie zawodu logopedy.

Wykres 4. Opinie badanych na temat powołania samorządu reprezentującego logopedów, chroniącego ich uprawnienia i nadzorującego wykonywanie zawodu logopedy.

Zdaniem zdecydowanej większości ankietowanych samorząd reprezentujący logopedów powinien zostać powołany (1142 osoby, 83,7%), brak zdania w tym obszarze ma przeszło co dziesiąty ankietowany (174 osoby, 12,8%). Przeciwko powołaniu samorządu jest zaledwie 3,5% badanych (48 osób).

Wnioski:

Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że występuje duże poparcie wśród badanych do powołania samorządu, który miałby za zadanie reprezentowanie logopedów, chronienie ich uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodu logopedy.

Zgoda na powołanie samorządu wpisuje się w wypowiedzi badanych zawarte w aneksie nr 2, w których wielokrotnie przewijały się kwestie związane z dookreśleniem warunków pracy i płacy, czasem świadczenia pracy, sposobów kształcenia, doskonalenia, dokształcania logopedów, regulowania sposobu wykonywania zawodu logopedy.


5. Nazwa instancji reprezentującej logopedów

Zdecydowana większość badanych uważa, że powinna zostać powołana instancja reprezentująca logopedów. W badaniach poproszono także ankietowanych o ustosunkowanie się do nazwy instancji pełniącej rolę reprezentacyjną. Szczegółowy rozkład danych został zaprezentowany na wykresie 5.

Wykres 5. Opinie badanych dotyczące nazwy instancji reprezentującej logopedów.

Ponieważ ankietowani mieli możliwość zaproponowania własnej nazwy, szczegółowe odpowiedzi zostały zaprezentowane w Aneksie nr 2: Aneks nr 2.pdf [55.8Kb]

Na podstawie uzyskanych wyników badań można powiedzieć, że przeszło połowa badanych uważa, że instancja reprezentująca logopedów powinna nosić miano Krajowa Izba Logopedów (685 osób, 50,2%). Przeszło co piąty ankietowany wskazał, że właściwa będzie nazwa: Naczelna Izba Logopedów (159 osób, 22,7%). Niespełna dwadzieścia procent osób biorących udział w badaniu sądzi, że nazwa instancji reprezentującej logopedów powinna brzmieć Samorząd Zawodowy Logopedów (245 osób, 18%). Zdaniem 223 osób (16,3% badanych) nazwa powinna brzmieć - Zawodowa Izba Logopedów.

Wnioski:

Zdecydowana większość respondentów (50,2%) wybrało propozycję nazwy Krajowa Izba Logopedów. Z możliwości napisania innej propozycji nazwy skorzystało 40 osób. Nie wszystkie te osoby wykorzystały możliwość zaproponowania nazwy dla samorządu. Siedem badanych osób podało nazwy związane z istniejącym PZL. Natomiast sześciu ankietowanych zaproponowało własny pomysł na nazwę dla samorządu (propozycje zamieszczono w Aneksie nr 2). Należy zaznaczyć, że w tym miejscu respondenci wyrażali też swoje krytyczne opinie na temat powołania samorządu (odpowiedzi udzieliło 15 osób). Zdaniem tej grupy badanych powołanie samorządu jest niezasadne z uwagi na dodatkowe koszty. Wśród ankietowanych były także osoby, które nie wiedzą, jaka nazwa powinna zostać przyjęta dla samorządu.


6. Odpowiedzialność dyscyplinarna

Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej zostały określone w Kodeksie Pracy, jednak regulują one relacje pracownik-pracodawca. Dążąc do utworzenia ustawy o zawodzie logopedy poszukiwano także opinii badanych na temat ponoszenia przez logopedów odpowiedzialność dyscyplinarnej, czyli naruszenia obowiązków, które zostaną określone w ustawie. Rozkład uzyskanych wyników został przedstawiony na wykresie 6.

Wykres 6. Opinie badanych na temat ponoszenia przez logopedów odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z wykonywanym zawodem.

Zważywszy na specyfikę oraz holistyczne podejście logopedy do pracy z pacjentem oraz jego środowiskiem, jak również wieloaspektowe konsekwencji wynikające z niewłaściwej diagnozy można założyć, że ważne jest rzetelne i profesjonalne wykonywanie zawodu oraz ponoszenie odpowiedzialności zawodowej.

Z analizy danych uzyskanych w badaniach ponad jedna trzecia ankietowanych (465 osób, 34,1%) nie wie, czy logopedę powinna obejmować odpowiedzialność dyscyplinarna. Dwie piąte anektowanych uważa, że logopeda powinien ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną (574 osób, 42,1%). Natomiast przeciwko odpowiedzialności dyscyplinarnej jest przeszło jedna piąta ankietowanych (325 osób, 23,8%).

Wnioski:

Zdaniem większości badanych logopeda powinien ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Zaskakujące jest jednak to, że co trzeci ankietowany nie ma na ten temat zdania.


7. Ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zawodzie logopedy

W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jaka jest opinia badanych na temat posiadania przez logopedę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?
Takie ubezpieczenie występuje w wielu zawodach medycznych i jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz.U. z 2019 r., poz. 866). Zakres obowiązkowego OC obejmuje wówczas ochronę przed szkodami, które są następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych, bądź niezgodnego z prawem zaniechania wykonywania takich świadczeń.

Wykres 7. Opinie badanych na temat objęcia logopedów obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Należy podkreślić, że na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że trzy piąte ankietowych (868 osób, 63,6%) uważa, że logopedzi powinni zostać objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Przeszło co piąty ankietowany (303 osoby, 22,2%) nie wie, czy logopedzi powinni być objęci obowiązkowym ubezpieczeniem cywilnym. Zdaniem 14,1% (193 osoby) nie widzi konieczności posiadania przez logopedów obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Wnioski:

Większość ankietowanych - 63,6%, wyraziło pozytywną opinię na temat obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 14,1% badanych jest przeciwna obowiązkowi ubezpieczenia.


8. Dokumentacja logopedyczna

Logopedzi niejednokrotnie zadają sobie pytanie, jaką dokumentację powinni prowadzić. Na podstawie licznych pytań na forach mediów społecznościowych, podczas dyskusji można stwierdzić, że nie ma ujednoliconej dokumentacji, która powinna obowiązywać logopedę. W pracy nad ustawą zawodu logopedy podjęto próbę uzyskania opinii logopedów na temat konieczności ujednolicenia/uregulowania minimalnego zakresu prowadzenia dokumentacji logopedycznej. Szczegółowy rozkład uzyskanych wyników został przedstawiony na wykresie 8.

Wykres 8. Opinie badanych na temat regulowania za pomocą ustawy sposobu prowadzenia minimalnej dokumentacji medycznej.

Zdaniem trzech piątych ankietowanych (877 osób, 64,3%) minimalny zakres prowadzenia dokumentacji logopedycznej powinien zostać uregulowany przez ustawę o zawodzie logopedy. Natomiast jedna niemalże trzecia respondentów uważa, że nie ma takiej potrzeby (384 osoby, 28,2%). Brak zdania w tym obszarze wskazało 6% uczestników badań (103 osoby).

Wnioski:

Zdaniem większości ankietowanych (64,3%) w ramach ustawy o zawodzie logopedy powinny zostać dokonane zapisy regulujące minimalny zakres prowadzenia dokumentacji logopedycznej. Zastanawiające i godne dalszego przeanalizowania są odpowiedzi negatywne, gdyż 28,2% badanych jest przeciwna wprowadzeniu przez ustawę takiej regulacji.

 

9. Standard praktyk studenckich

Wykonywanie zawodu logopedy obwarowane jest przebyciem praktyk. W placówkach zajmujących się kształceniem logopedów kwestia praktyk rozwiązana jest w bardzo zróżnicowany sposób. Obszarem trudnym i godnym rozwagi jest obszar wynagrodzenia otrzymywanego przez logopedów w ramach opieki merytorycznej nad studentami lub uczestnikami studiów podyplomowych w czasie zajęć praktycznych. Podczas badań prowadzonych w środowisku logopedów poszukiwano odpowiedzi na pytanie dotyczące standardu odbywania praktyk studenckich. Wyniki uzyskane z ankiet zostały przedstawione na wykresie 9.

Wykres 9. Opinie badanych na temat rozwiązań dotyczących praktyk studenckich.

Zdecydowana większość badanych uważa, że opiekun praktyk powinien otrzymywać wynagrodzenie z budżetu uczelni za wypełnianie zadań związanych z praktyką studenta (958 osób, 70,2%). Niemalże jedna czwarta ankietowanych uważa, że opiekun może otrzymywać punkty jak za doskonalenie zawodowe (328 osób, 24%). Niespełna
6% ankietowanych (78 osób) wskazało, że mogą istnieć inne formy finasowania stażu.

Ponieważ praktyki studenckie/praktyki odbywane przez słuchaczy studiów podyplomowych pełnią ważną rolę w procesie przygotowania do zawodu nauczyciela, poproszono badanych o wskazanie rozwiązań, które ich zdaniem należałoby wprowadzić w ramach standardu praktyk studenckich.

Ponieważ to pytanie miało charakter pytania otwartego uzyskane odpowiedzi zamieszczono w Aneksie nr 3: Aneks nr 3.pdf [124.9Kb]

Wnioski:

Badani uważają, że uczelnie powinny ponosić koszty praktyk odbywanych przez studentów oraz uczestników studiów (70,2%). Niewielu badanych opowiedziało się za opcją punktów za doskonalenie.

53 z 239 osób odpowiadających na to pytanie zdecydowanie wypowiedziało się za wprowadzeniem praktyk w różnych placówkach (zgodnie z programem realizowanym na studiach).

43 osoby sugerowały zwiększenie ilości godzin praktyk.

39 ankietowanych podkreśla potrzebę organizowania praktyk przez uczelnię.

15 biorących udział w badaniu osób zwróciło uwagę na potrzebę weryfikowania kwalifikacji opiekuna stażu (staż pracy - sugerowany przynajmniej pięcioletni i dłuższy, doświadczenie w pracy z różnorodnymi pacjentami/uczniami).

28 odpowiedzi dotyczyło potrzeby gratyfikacji dla opiekuna stażu/praktyk. Niektórzy ankietowani sugerowali możliwość wyboru przez zainteresowanego płacenia przez uczelnię opiekunowi praktyk rozsądnej stawki lub przyznawanie punktów,
które normalnie logopeda zdobywałby w ramach dokształcania.

 

Podsumowanie

Badania przeprowadzone wśród logopedów miały na celu rozpoznanie ich opinii oraz propozycji dotyczących ustawy o zawodzie logopedy.

 

Odpowiedzi na pytania kluczowe:

 

Pytanie 1a - Jakie problemy powinna regulować ustawa o zawodzie logopedy?

Więcej niż połowa ankietowanych wybrała zagadnienia:

1. warunki uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu logopedy,

2. zasady i warunki wykonywania zawodu logopedy,

3. ochrona prawna tytułu zawodowego logopedy,

4. zasady uzyskiwania tytułu neurologopedy i surdologopedy,

5. funkcjonowanie samorządu zawodowego.

 

Pytanie 2 - Czy jest Pani/Pan za powołaniem samorządu, który będzie reprezentował logopedów, chronił ich uprawnienia zawodowe i nadzorował wykonywanie zawodu logopedy?

Większość ankietowanych chce powołania Samorządu jako organu reprezentującego zawód logopedy.


Pytanie 3 - Jaką nazwę powinien przyjąć samorząd zawodowy logopedów?

Większość respondentów (50,2%) wybrało propozycję nazwy Krajowa Izba Logopedów.


Pytanie 4 - Czy logopeda powinien ponosić odpowiedzialność dyscypliną w związku z wykonywanym zawodem?

42,1% ankietowanych chce aby logopedzi byli pociągani do odpowiedzialności za popełnione błędy w czasie terapii.


Pytanie 5 - Czy logopedzi powinni być objęci obowiązkiem posiadania ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej?

Większość ankietowanych - 63,6% wyraziło pozytywną opinię na temat obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pytanie 6 - Czy przepisy ustawy powinny regulować minimalny zakres sposobu prowadzenia dokumentacji logopedycznej?

Większość ankietowanych - 64,3% jest za uregulowaniem poprzez zapis w ustawie minimalnego zakresu sposobu prowadzenia dokumentacji logopedycznej.


Pytanie 7a - Jakie rozwiązania dotyczące praktyk studenckich należy wprowadzić w ramach standardu praktyk?

70,2% badanych wybrało opcję: opiekun praktyk w placówce otrzymuje wynagrodzenie z budżetu uczelni za wypełnianie zadań związanych z praktyką studenta.

 

Rekomendacje:

Zgodnie z preferencjami ankietowanych należy uwzględnić w projekcie ustawy o zawodzie logopedy:

1. warunki uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu logopedy

2. zasady i warunki wykonywania zawodu logopedy

3. ochrona prawna tytułu zawodowego logopedy

4. zasady uzyskiwania tytułu neurologopedy i surdologopedy

5. funkcjonowanie samorządu zawodowego


Większość ankietowanych chce powołania Samorządu Zawodowego jako organu reprezentującego logopedów. Należy zatem wprowadzić w projekcie ustawy szczegółowy zapis dotyczący struktury, działania i uprawnień tego organu.

Ponieważ najwięcej głosów oddano na nazwę Krajowa Izba Logopedów, należy uwzględnić tą propozycję przy nadawaniu nazwy tej instytucji.

Tylko 40% ankietowanych głosowało za ponoszeniem odpowiedzialności zawodowej za błędy w czasie terapii. Stanowi to jednak większość odpowiedzi i powinno zostać potraktowane jako sugestia do szczegółowego opracowania tego zagadnienia.

Większość ankietowanych wyraziło pozytywną opinię na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC dla logopedów. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem zapisu regulującego tą kwestię.

Znaczna grupa ankietowanych chce zapisu, który będzie regulował minimum prowadzenia dokumentacji logopedycznej. Ujednolicenie dokumentacji i jej zakresu powinno być wprowadzone przez jeden dokument.

Duża grupa respondentów wypowiedziała się za wprowadzeniem wynagrodzenia dla opiekuna praktyk finansowanego z budżetu uczelni. Ponieważ znaczna część ankietowanych wybrała opcję nadawania punktów jak za szkolenia dla opiekunów praktyk, a w części otwartej znalazły się propozycje dania wyboru opiekunowi praktyk jaką gratyfikację chce wybrać, warto uwzględnić tę sugestię.


Podsumowanie:

Badania wykazały, że większość logopedów chce powstania samorządu o nazwie Krajowa Izba Logopedów.

Logopedzi chcą w ustawie doprecyzowania tematów dotyczących warunków uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu logopedy, zasad i warunków wykonywania zawodu logopedy, ochrony prawnej tytułu zawodowego logopedy, doprecyzowania zasad uzyskiwania tytułu neurologopedy i surdologopedy, regulacji dotyczących funkcjonowania samorządu zawodowego.

Należy zastanowić się nad wprowadzeniem zapisu dotyczącego obowiązku ubezpieczenia OC. Część logopedów chce regulacji dotyczących odpowiedzialności za popełniane błędy w czasie prowadzonej terapii.

Ważne jest wprowadzenie zapisów dotyczących minimum prowadzenia dokumentacji logopedycznej.

W dokumentacji dotyczącej praktyk warto zapisać możliwość dokonywania wyboru gratyfikacji przez opiekuna praktyk.

 
 
 
przejdź do:  
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.