Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Regulamin przyznawania Certyfikatu

Certyfikat Zawodowy Logopedy jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych logopedy. Jest on jest wyrazem dążenia środowiska logopedów polskich do dostosowania standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej.

Certyfikat Zawodowy wydaje Komisja ds. Certyfikatów działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów na wniosek osoby zainteresowanej. Komisję powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów.


Regulamin przyznawania Certyfikatu Zawodowego PZL


I. OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA CERTYFIKATU

§ 1.

Certyfikat Zawodowy wydaje się logopedom posiadającym przynajmniej tytuł magistra lub lekarza medycyny.

§ 2.

Certyfikat Zawodowy wydaje się logopedom posiadającym pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne równorzędne instytucje posiadające stosowne uprawnienia:

1. W przypadku studiów rozpoczętych najpóźniej do końca 1998 roku akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów:

a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych;

b) 3-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych;

c) studiów stacjonarnych ze specjalnością logopedyczną.

2. W przypadku studiów rozpoczętych w roku akademickim 1998/99 i później, akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów:

a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych;

b) studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną w wymiarze minimum 1200 godzin zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy;

c) magisterskich studiów logopedycznych.

§ 3.

O Certyfikat Zawodowy mogą ubiegać się wszyscy zawodowo czynni logopedzi, którzy od momentu uzyskania świadectwa ukończenia studiów logopedycznych przepracowali w zawodzie logopedy co najmniej dwa lata.


II. WYMAGANA DOKUMENTACJA

§ 4.

Osoba ubiegająca się o Certyfikat Zawodowy zobowiązana jest dostarczyć przedstawicielowi Oddziału w Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów (na terenie Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego) następujące dokumenty:

1. wniosek o przyznanie Certyfikatu Zawodowego (do pobrania na stronie www.logopeda.org.pl);

2. dowód tożsamości;

3. dyplom ukończenia studiów magisterskich lub lekarskich;

4. świadectwo ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub świadectwo (zaświadczenie) ukończenia studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną;

5. dokument (indeks lub karta toku studiów) informujący o liczbie godzin objętych programem studiów logopedycznych;

6. zaświadczenie o aktualnie wykonywanym zawodzie logopedy i udokumentowany minimum dwuletni staż pracy jako logopeda w wymiarze nie mniej niż 9 godz. tygodniowo bezpośredniej pracy diagnostyczno-terapeutycznej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do ewidencji, NIP, REGON, dowód opłacenia składki ZUS za ostatni miesiąc;

7. dokumentację potwierdzającą rozwój zawodowy logopedy;

8. wypełniony kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania na stronie www.logopeda.org.pl);

9. oryginał i kserokopię dowodu uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

§ 5.

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Certyfikatu Zawodowego wymaga każdorazowo uiszczenia opłaty manipulacyjnej:

1. dla członków PZL z co najmniej rocznym stażem członkowskim w Związku - w wysokości kwartalnej składki członkowskiej, tj. 45,00 zł;

2. dla pozostałych osób - w wysokości 300,00 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe ZG PZL:  Bank Pekao SA Poznań 58 1240 6524 1111 0010 2451 6922 z dopiskiem: ZA CERTYFIKAT. Oryginał i kserokopię dowodu uiszczenia opłaty manipulacyjnej należy okazać w momencie składania wniosku o przyznanie Certyfikatu.

Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 6.

Komisja ZG PZL ds. Certyfikatów dopuszcza możliwość złożenia kwestionariusza osobowego do Certyfikatu PZL nie w formie osobistej:

1. Zainteresowana osoba kontaktuje się telefonicznie lub drogą e-mailową z przedstawicielem Oddziału w Komisji ZG ds. Certyfikatów.

2. Wysyła dokładnie wypełniony kwestionariusz do wglądu i ewentualnych poprawek.

3. Otrzymuje zwrotną informację o poprawności wypełnionego kwestionariusza i poświadcza zgodność z oryginałami dokumentów, na które powołuje się w kwestionariuszu - notarialnie lub u pracodawcy.

4. Przesyła poświadczone dokumenty przesyłką kurierską lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w formie e-mail  (skany) do przedstawiciela Oddziału w Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.

Certyfikat Zawodowy utrzymuje ważność przez 5 lat od chwili jego wydania. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie jego ważności - każdorazowo na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu przez nią warunków:

a) czynnego wykonywania zawodu;

b) aktywności zawodowej podnoszącej kwalifikacje i kompetencje logopedy.

§ 8.

Komisja ZG PZL ds. Certyfikatów w przypadku zajęcia odmownego stanowiska w sprawie przyznania Certyfikatu, Zawodowego zobowiązana jest poinformować wnioskodawcę o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia wniosku.

§ 9.

W szczególnych przypadkach, sprawy nie objęte Regulaminem Przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy, Komisja ZG PZL ds. Certyfikatów rozpatruje indywidualnie.

§ 10.

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Komisji ZG PZL ds. Certyfikatów do Zarządu Głównego PZL w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. ZG PZL rozstrzyga sprawę na najbliższym posiedzeniu.


Zmiany zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów
w dniu 20 listopada 2023 r. Wchodzą w życie z dniem 2023.11.20.

Zmiany zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów
w dniu 15 listopada 2022 r. Wchodzą w życie z dniem 2022.12.01.

Wersję pierwotną zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego PZL w dniu 29 kwietnia 2003 r.


 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.