Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Milena Stasiak
EDL. Materiały profilaktyczne: rozwój mowy małego dziecka
Anna Paluch
Afazja u dwulatka? u trzylatka?
Milena Stasiak
Standard gabinetu logopedycznego.
Ewa Małachowska
Przykładowe metody pracy z dziećmi do prowadzenia w domu
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Regulamin przyznawania Certyfikatu

Certyfikat Zawodowy Logopedy jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych logopedy. Certyfikat Zawodowy Logopedy jest wyrazem dążenia środowiska logopedów polskich do dostosowania standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej.
Certyfikat Zawodowy wydaje Komisja ds. Certyfikatów działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów na wniosek osoby zainteresowanej.
Komisję powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów.


I. OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA CERTYFIKATU

§ 1.

Certyfikat Zawodowy wydaje się logopedom posiadającym przynajmniej tytuł magistra lub lekarza medycyny.

§ 2.

Certyfikat Zawodowy wydaje się logopedom posiadającym pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne równorzędne instytucje posiadające stosowne uprawnienia, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych:

1. W przypadku studiów rozpoczętych najpóźniej w roku akademickim 1997/98 akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów:

a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych;

b) 3-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych;

c) studiów stacjonarnych ze specjalnością logopedyczną.

2. W przypadku studiów rozpoczętych w roku akademickim 1998/99 i później, akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów:

a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych;

b) studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną w wymiarze minimum 1200 godzin zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy;

c) magisterskich studiów logopedycznych.

§ 3.

O Certyfikat mogą ubiegać się wszyscy zawodowo czynni logopedzi, którzy od momentu uzyskania świadectwa ukończenia studiów logopedycznych przepracowali w zawodzie logopedy co najmniej dwa lata.


II. WYMAGANA DOKUMENTACJA

§ 4.

Osoba ubiegająca się o Certyfikat zobowiązana jest osobiście dostarczyć przedstawicielowi Oddziału w Komisji ZG ds. Certyfikatów (na terenie Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego) następujące dokumenty:

1. wniosek o przyznanie Certyfikatu (do pobrania na stronie www.logopeda.org.pl);

2. dowód tożsamości;

3. dyplom ukończenia studiów magisterskich lub lekarskich;

4. świadectwo ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub świadectwo (zaświadczenie) ukończenia studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną;

5. dokument (indeks lub karta toku studiów) informujący o liczbie godzin objętych programem studiów logopedycznych;

6. zaświadczenie o aktualnie wykonywanym zawodzie logopedy i udokumentowany minimum dwuletni staż pracy jako logopeda w wymiarze nie mniej niż 9 godz. tygodniowo bezpośredniej pracy diagnostyczno-terapeutycznej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do ewidencji, NIP, REGON, dowód opłacenia składki ZUS za ostatni miesiąc;

7. dokumentację potwierdzająca rozwój zawodowy logopedy;

8. wypełniony kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania na stronie www.logopeda.org.pl);

9. oryginał i kserokopię dowodu uiszczenia opłaty manipulacyjnej w odpowiedniej wysokości na konto ZG PZL:

Bank Pekao SA Poznań    58 1240 6524 1111 0010 2451 6922

z dopiskiem: ZA CERTYFIKAT

a) przy składaniu wniosku o Certyfikat:

- dla członków PZL z co najmniej rocznym stażem członkowskim w Związku:
1/2 kwartalnej składki członkowskiej (aktualnie: 18,00 zł, natomiast od 1 lipca 2017 r.
- 22,50 zł );

- dla pozostałych osób: 4 i 1/2 kwartalnej składki członkowskiej
(aktualnie 162,00 zł, natomiast
od 1 lipca 2017 r. - 202,50 zł );

b) przy składaniu wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu: aktualna opłata ustalona przez Zjazd Delegatów PZL.

§ 5.

Komisja ZG PZL ds. Certyfikatów dopuszcza możliwość złożenia kwestionariusza osobowego
do Certyfikatu PZL nie w formie osobistej:

1. Zainteresowana osoba kontaktuje się telefonicznie lub drogą e-mailową z przedstawicielem Oddziału w Komisji ZG ds. Certyfikatów.

2. Wysyła dokładnie wypełniony kwestionariusz do wglądu i ew. poprawek.

3. Otrzymuje zwrotną informację o poprawności wypełnionego kwestionariusza i notarialnie poświadcza zgodność z oryginałami dokumentów, na które powołuje się w kwestionariuszu.

4. Przesyła dokumenty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru do przedstawiciela Oddziału w Komisji ZG ds. Certyfikatów właściwego oddziału PZL.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6.

Certyfikat Zawodowy utrzymuje ważność przez 5 lat od chwili jego wydania i 10 lat
od aktualizacji. Przedłużenie ważności Certyfikatu odbywa się każdorazowo na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu przez nią warunków:

a) czynnego wykonywania zawodu;

b) aktywności zawodowej podnoszącej kwalifikacje i kompetencje logopedy.

§ 7.

Komisja ZG ds. Certyfikatów w przypadku zajęcia odmownego stanowiska w sprawie przyznania Certyfikatu, zobowiązana jest poinformować wnioskodawcę o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia wniosku.

§ 8.

Opłata manipulacyjna w wysokości 1/2 kwartalnej składki członkowskiej nie podlega zwrotowi.

§ 9.

W szczególnych przypadkach, sprawy nie objęte Regulaminem Przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy, Komisja ZG ds. Certyfikatów rozpatruje indywidualnie.

§ 10.

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Komisji ZG ds. Certyfikatów do Zarządu Głównego PZL w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. ZG PZL rozstrzyga sprawę na najbliższym posiedzeniu.

 

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów
w dniu 1 marca 2013 r.

Zmiany zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów
w dniu 10 marca 2017 r.


 
Reklama:

 

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.