Kategorie:
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Natalia Kania-Majzel
Rola wiedzy z zakresu nauk biologiczno-medycznych w pracy nauczyciela logopedy
Szymon Rozmus, Małgorzata Karakuszka-Baran
Terapeutyczna moc zajęć grupowych dla osób z afazją
Jolanta Panasiuk
Logopedia dziś - wczoraj - jutro
Agnieszka Ciesielska
Zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - od 2022 r.
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Statut PZL

pobierz: 2022.06.03. statut PZL tekst jednolity.pdf [129.6Kb]

 

Tekst ujednolicony na dzień 3 czerwca 2022 r.

 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU LOGOPEDÓW


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Polski Związek Logopedów, zwany dalej Związkiem, jest samorządnym, międzyzakładowym związkiem zawodowym zrzeszającym logopedów legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, wykonujących pracę zarobkową, niezależnie od aktualnie wykonywanego zawodu czy pełnionej funkcji, w tym nauczycieli. Członkami Związku mogą być również logopedzi będący emerytami, rencistami i osobami bezrobotnymi w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu, a także będący logopedami: wolontariusze, stażyści i inne osoby świadczące osobiście pracę bez wynagrodzenia.

2.    Związek ma prawo zrzeszania się z innymi organizacjami związkowymi i tworzenia z nimi federacji i konfederacji.

3.    Związek jest niezależny od władz politycznych, administracyjnych, gospodarczych, partii politycznych, istniejących towarzystw czy fundacji.

4.    Związek służąc interesom grupy zawodowej logopedów działa zgodnie z Konstytucją RP, ustawą o związkach zawodowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie dla prowadzonej działalności, oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

5.    Związek obejmuje swoją statutową działalnością wszystkich pracodawców na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej zatrudniających logopedów.

§ 2

1.  Związek nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego i działa poprzez organy statutowe.

2.1. Siedziba Związku znajduje się w Warszawie.

2.2. Siedziba Biura Przewodniczącego Polskiego Związku Logopedów jest zlokalizowana w mieście, które wskazuje Przewodniczący Polskiego Związku Logopedów.

3.    Związek ma prawo używać nazwy Polski Związek Logopedów oraz skrótu PZL, a także ich odpowiedników w językach obcych.

4.    Związek ma prawo używania pieczęci nagłówkowej zawierającej jego nazwę i adres siedziby oraz inne oznaczenia identyfikacyjne.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 3

1.    Głównym celem działalności jest reprezentacja i obrona praw pracowniczych, interesów zawodowych, materialnych i socjalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz godności członków Związku.

2.    Związek uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących praw i obowiązków logopedów oraz warunków ich pracy.

3.    Związek w szczególności:

1)      dąży do poprawy sytuacji materialnej i socjalnej członków związku oraz udziela im pomocy w dochodzeniu należnych uprawnień i świadczeń poprzez:

1.1. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy oraz w indywidualnych sprawach osób wykonujących pracę zarobkową w zakresie związanym z wykonywaniem tej pracy;

1.2. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Polskiego Związku Logopedów;

1.3. uzgadnianie z pracodawcą:

1.1.1.   zasad wykorzystania funduszu socjalnego;

1.1.2.   zasad przyznawania członkom Związku świadczeń funduszu socjalnego;

1.1.3.   zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej w zakładzie;

1.1.4.   ustaleń i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów dotyczących premiowania, nagradzania i awansowania;

2)  kontroluje warunki pracy, stan bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwdziała wypadkom pracy i chorobom zawodowym;

3)  podejmuje działania poprawiające dostępność opieki logopedycznej (profilaktyki i terapii, w tym rehabilitacji osób niepełnosprawnych);

4)  rozwija różne formy samopomocy koleżeńskiej;

5)  podejmuje działania mediacyjne oraz zajmuje stanowisko w sprawach związanych z naruszeniem etyki zawodu logopedy;

6)  opiniuje pomoce logopedyczne;

7)  podejmuje działania na rzecz podnoszenia standardów kształcenia logopedów;

8)  zajmuje stanowisko w sprawach statutowych Związku, jak również w sprawach dotyczących członków Związku, wobec administracji zakładów pracy zatrudniających członków Polskiego Związku Logopedów, samorządu terytorialnego i innych organizacji, o ile sprawy te wiążą się z działalnością statutową Związku;

9)  realizuje inne zadania wynikające z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.


§ 4

Do osiągnięcia powyższych celów Polski Związek Logopedów dąży poprzez:

1)   współdziałanie z administracją rządową, samorządową, pracodawcami oraz organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi;

2)   opiniowanie projektów aktów prawnych, tj. ustaw, rozporządzeń i zarządzeń administracji samorządowej i rządowej, dotyczących praw i interesów pracowniczych;

3)   współdziałanie ze służbami BHP i Państwową Inspekcją Pracy;

4)   rozwiązywanie powstałych sporów z pracodawcami, administracją rządową, samorządową na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;

5)   współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w kraju i za granicą;

6)   prowadzenie działalności gospodarczej;

7)   prowadzenie Krajowego Rejestru Logopedów;

8)   tworzenie funduszy celowych, na które składać się mogą:

- składki członkowskie,

- darowizny, zapisy, dotacje i subwencje,

- dochody z majątku Związku,

- dochody z działalności gospodarczej,

9)  prowadzenie działalności szkoleniowej.

ROZDZIAŁ III

ZASADY CZŁONKOSTWA

§ 5

1.    Członkiem Związku może zostać logopeda w rozumieniu § 1 ust. 1 niniejszego statutu bez względu na formę własności jego zakładu pracy, bądź zatrudnienia.

2.    Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego Związku deklaracji członkowskiej, dobrowolnie złożonej przez kandydata na członka Związku. Przyjęcie deklaracji następuje w trybie uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego Związku.

3.    Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna być podjęta na pierwszym - po dacie złożenia deklaracji przez kandydata - posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego Związku.

4.    Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego Związku, a następnie do Zjazdu Delegatów.

5.    Członkostwo w Polskim Związku Logopedów nie wyklucza przynależności do innych związków zawodowych.

6.    Członkostwo w Związku ustaje z chwilą:

1)      dobrowolnego wystąpienia ze Związku potwierdzonego pisemnym oświadczeniem o wystąpieniu ze Związku;

2)      wykluczenia za rażące naruszenie postanowień Statutu, uchwał i regulaminów władz związkowych, działania na szkodę członków Związku oraz zasad programowych (poprzez „rażące naruszenie" Statutu, uchwał i regulaminów władz związkowych oraz zasad programowych rozumie się naruszenie tychże pomimo wcześniejszego otrzymania upomnienia przez odpowiednie władze Związku) na mocy uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów, od której przysługuje odwołanie do najbliższego Zjazdu Delegatów złożone za pośrednictwem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu;

3)      skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego w razie nieusprawiedliwionego nieuiszczania składek członkowskich przez dwanaście kolejnych okresów składkowych (przez okres roku). Skreślenie następuje po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu członka Związku o takim zamiarze. Skreślenie następuje na mocy uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego Polskiego Związku Logopedów, od której przysługuje odwołanie do decyzji Walnego Zebrania Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;

4)      zgonu.

7.1. Przywrócenie członkostwa w Związku następuje po ponownym złożeniu deklaracji  członkowskiej i uiszczeniu składek członkowskich z minionych dwunastu miesięcy.

7.2. Ponowne przyjęcie odbywa się zgodnie z zapisami § 5 ust. 1-4.


ROZDZIAŁ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 6

Członek Związku ma prawo:

1)   uczestniczenia w Zebraniach Związku oraz Zjeździe Delegatów;

2)   biernego i czynnego udziału w wyborach wybieralnych organów Związku;

3)   w uzasadnionych przypadkach, wnioskowania o odwołanie członków Związku z pełnionych przez nich funkcji;

4)   występowania do organów Związku z wnioskami i postulatami dotyczącymi przedmiotu działalności Związku;

5)   udziału w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby;

6)   korzystania z porad i pomocy Związku w zakresie ochrony swoich praw i interesów pracowniczych;

7)   uczestniczenia w bieżącej działalności Związku;

8)   do informacji o bieżącej działalności Związku;

9)   udziału w organizowanych przez Związek formach protestu.


§ 7

Do obowiązków członka Związku należy w szczególności:

1)      czynny udział w pracach Związku;

2)      przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał podjętych przez organa Związku oraz zasad Kodeksu Etycznego Związku;

3)      dbanie o dobre imię Związku i rzetelne wykonywanie przyjętych przez siebie obowiązków;

4)      regularne uiszczanie składek członkowskich;

5)      solidaryzowanie się z podejmowanymi przez Związek formami protestu i akcjami;

6)      przestrzeganie zasad koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i miejscu pracy.


§ 8

Za szczególnie wyróżniającą się działalność związkową lub pracę zawodową członek Związku lub inna osoba działająca na rzecz Związku może być przedstawiony przez właściwy organ Związku do odznaczenia, nagrody państwowej, resortowej, regionalnej lub innej formy uznania.

ROZDZIAŁ V

ZASADY ORGANIZACYJNE I STRUKTURA ZWIĄZKU

§ 9

1.    Organami krajowymi Polskiego Związku Logopedów są:

- Zjazd Delegatów,

- Zarząd Główny,

- Główna Komisja Rewizyjna.

2.    Organami wojewódzkimi/regionalnymi Związku są:

- Walne Zebrania Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych Związku,

- Zarządy Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych Związku,

- Komisje Rewizyjne Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych Związku.

3.    Organa Związku pochodzą z wyboru.

4.    Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

5.    Obrady organów Związku są protokołowane.

6.    Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swojej działalności za czas odbytej kadencji w trybie określonym przez Zjazd Delegatów.

7.    Poza sytuacjami wskazanymi powyżej w ust. 6 członek Związku ma prawo wglądu do dokumentacji Związku, jednakże pod nadzorem organu Związku, którego dokumentację chce przeglądać, jak również po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z przedstawicielami organu, którego dokumenty zamierza przeglądać. Dodatkowo zamiar zapoznania się z dokumentacją musi być zgłoszony do organu, którego dokumenty mają być przeglądane, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, jednak nie później niż miesiąc od zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie w taki sposób, by organ, do którego ono wpływa, był w stanie się z nim zapoznać.


§ 10

Wybory do władz Związku odbywają się na następujących zasadach:

1)   nie ogranicza się liczby kandydatów;

2)   głosuje się na poszczególnych kandydatów;

3)   delegatów na Zjazd Delegatów wybiera się na Walnych Zebraniach Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych w proporcji 1 delegat na 12 członków; rozpoczęcie kolejnej dwunastki upoważnia do wyboru 1 delegata;

4)   mandat Delegata ważny jest przez cały okres kadencji;

5)   liczbę członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej określa Zjazd Delegatów;

6)   Przewodniczącego Polskiego Związku Logopedów wybiera Zjazd Delegatów w wyborach bezpośrednich;

7)   członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym;

8)   wiceprzewodniczących Związku, skarbnika Związku i sekretarza Zarządu Głównego wybierają spośród siebie członkowie Zarządu Głównego;

9)   członek Związku nie może równocześnie łączyć funkcji w Zarządzie Głównym lub Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego i Komisji Rewizyjnej Związku jakiegokolwiek stopnia (Głównej lub Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego);

10)    czynne prawo wyborcze przy wyborach Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej przysługuje tylko delegatom na Zjazd Delegatów, zaś bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Związku.


§ 11

1.    Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1)      rezygnacji pisemnej z mandatu przez członka organu Związku,

2)      ustania członkostwa,

3)      niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

4)      odwołania z pełnionej funkcji,

5)      utraty praw publicznych bądź orzeczonego przez sąd zakazu pełnienia funkcji.

2.  Odwołanie członka organu Związku przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku niewypełniania przez niego swoich obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku, nierealizowania uchwał organów Związku oraz popełnienia czynów sprzecznych z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

3.  Odwołanie członka organu Związku następuje w drodze uchwały organu, który go wybrał.

4.  Członek organu Związku może być zawieszony w pełnieniu obowiązków uchwałą Zarządu organu Związku.

5.  Członek Komisji Rewizyjnej nie może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przed upływem kadencji, na którą został wybrany.

6.  Od decyzji o odwołaniu członka organu Związku lub jego zawieszeniu w pełnieniu obowiązków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu Delegatów.

7.  Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji lub zawieszeniu członka organu Związku powinna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.  Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji lub zawieszeniu członka organu Związku może być podjęta bez wysłuchania zainteresowanego i pod jego nieobecność, jeżeli ten rezygnuje z prawa głosu lub uczestniczenia w Zjeździe Delegatów, na którym przedstawiana jest jego sprawa.

9.  Zatrudnieni w ramach stosunku pracy członkowie Związku, pełniący funkcję członka Zarządu Głównego lub członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego, podlegają szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy z mocy ustawy o związkach zawodowych. Stanowisko Związku w tej sprawie zajmuje w formie uchwały organ, w którym pracownik pełni funkcję związkową.


§ 12

W przypadku zmniejszenia się liczby członków organu statutowego Związku, w miejsce brakujących członków wchodzą osoby, które w wyborach do danego organu uprzednio kolejno uzyskały największą liczbę głosów.


§ 13

1.    Organy Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa w Związku.

2.    We wszystkich sprawach związkowych członkowie organów Związku odpowiadają wyłącznie przed członkami Związku, w których imieniu sprawują mandaty przedstawicielskie.

3.    Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna oraz Zarządy i Komisje Rewizyjne Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych zobowiązane są do składania członkom Związku sprawozdań ze swojej działalności, informowaniu o realizacji uchwał oraz przyjętych wniosków i postulatów, przedstawiania planów i zamierzeń podejmowanych w imieniu członków Związku, udzielania odpowiedzi i wyjaśnień we wszystkich sprawach związanych z działalnością Związku.

§ 14

Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4.


ROZDZIAŁ VI

ZJAZD DELEGATÓW

§ 15

1.    Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów.

2.    Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny Związku i za pośrednictwem Zarządów Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad, co najmniej miesiąc przed ustaloną datą zebrania, przy czym delegaci powiadamiani są pisemnie.

3.    Zwyczajny Zjazd Delegatów obraduje co cztery lata.

4.    W Zjeździe Delegatów biorą udział wszyscy delegaci z głosem decydującym. Prawo uczestnictwa w Zjeździe Delegatów przysługuje każdemu członkowi Związku.

5.    Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.

6.    Obradami Zjazdu Delegatów kieruje przewodniczący, jego zastępca lub wybrane Prezydium zgodnie z regulaminem obrad.


§ 16

1.    W sprawach szczególnej wagi może być zwołany Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.

2.    Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje się:

1)   na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku lub Głównej Komisji Rewizyjnej

lub

2)   uchwałą Zarządu Głównego Związku na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku.

3.  Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2. powinien określać cel Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów oraz zawierać uzasadnienie jego zwołania.

4.  Zarząd Główny Związku zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów nie później niż w 6 tygodni od daty podjęcia uchwały lub daty złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie.


§ 17

1.    Zjazd Delegatów jest skuteczny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych delegatów. W przypadku braku quorum ogłasza się drugi termin zebrania 30 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie Zjazd Delegatów jest skuteczny bez względu na liczbę obecnych uprawnionych delegatów.

2.    Zjazd Delegatów może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

3.    Uchwały, wnioski i postulaty podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.    Większość kwalifikowana 2/3 składu uczestniczących w Zjeździe Delegatów wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia Statutu i zmian Statutu Związku;

2)      rozwiązania Związku;

3)      wykluczenia lub zawieszenia członka Związku.

5.    Delegat w uzasadnionych okolicznościami przypadkach może upoważnić innego delegata do reprezentowania go i głosowania w jego imieniu na Zjeździe Delegatów.

6.    Delegat może udzielić pełnomocnictwa wyłącznie innemu delegatowi. Jeden delegat może być pełnomocnikiem tylko jednego delegata. Nie można udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej.

7.    Pełnomocnictwo należy złożyć przed rozpoczęciem Zjazdu Delegatów Głównej Komisji Rewizyjnej.


§ 18

1.    Do wyłącznej właściwości Zjazdu Delegatów należy:

1)      uchwalanie kierunków i priorytetów działalności Związku;

2)      uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Związku;

3)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Związku;

4)      ustalanie składu liczbowego, wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Głównego oraz jego przewodniczącego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej;

5)      udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi Głównemu lub poszczególnym jego członkom absolutorium za okres kadencji;

6)      rozpatrywanie wniosków i postulatów Zjazdu Delegatów;

7)      określanie maksymalnej wysokości zaciąganych w imieniu Związku zobowiązań majątkowych;

8)      podejmowanie uchwał o przystąpieniu do porozumień międzynarodowych;

9)      rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu dotyczących tych członków;

10)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;

11)  podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszenia się Związku z innymi organizacjami związkowymi.

2.  W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu.

3.  Członek Związku nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.


ROZDZIAŁ VII

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU

§ 19

1.    Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów jest władzą nadrzędną nad Oddziałami Wojewódzkimi/Regionalnymi Związku.

2.1. Zarząd Główny liczy 11-13 osób i reprezentuje Związek.

2.2. Zarząd Główny konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. W jego skład wchodzą:

- Przewodniczący Polskiego Związku Logopedów  - wybrany zgodnie z § 10 pkt 6,

- 2 Wiceprzewodniczących Polskiego Związku Logopedów,

- Skarbnik Polskiego Związku Logopedów,

- Sekretarz Zarządu Głównego,

- Członkowie Zarządu Głównego.

3. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

1)   realizuje program działań, uchwały, wnioski i postulaty przyjęte przez Zjazd Delegatów;

2)   nadzoruje i kontroluje prace Zarządów Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych pod kątem ich zgodności ze Statutem i podjętymi uchwałami;

3)   powołuje Oddziały Wojewódzkie/Regionalne i w uzasadnionych przypadkach je zamyka;

4)   powołuje Komisje, określa ich kompetencje i zakres działań oraz wyznacza ich Przewodniczących;

5)  ustala wysokość składki członkowskiej i zasady jej podziału;

6)  uchyla lub zawiesza niezgodne ze Statutem uchwały wojewódzkich/regionalnych władz Związku;

7)  zawiera i wypowiada ponadzakładowe układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe zawierane na szczeblu ponadzakładowym;

8)  opiniuje akty prawne dotyczące członków Związku i środowiska logopedów;

9)  przygotowuje plan finansowy Związku, sprawozdania z jego wykonania.

4. Zarząd Główny Związku odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz na półrocze. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący lub stały przedstawiciel danego Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego.


ROZDZIAŁ VIII

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 20

1.    Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego zastępcę.

2.    Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

3.    Posiedzenia Komisji powinny odbywać się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku po zamknięciu roku bilansowego - przed końcem pierwszego kwartału roku następnego.


§ 21

1.    Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie działalności Zarządu Głównego;

2)      ocenianie planów przychodów i wydatków, sprawozdań finansowych oraz przekazywanie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków w tym zakresie;

3)      sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez Zarząd Główny gospodarką finansową i zarządzaniem majątkiem Związku;

4)      opracowywanie i przedkładanie Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności;

5)      wnioskowanie do Zjazdu Delegatów o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Głównego;

6)      prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Głównej Komisji Rewizyjnej w czasie trwania jej kadencji;

7)      podejmowanie innych czynności kontrolno-rewizyjnych zleconych przez Zjazd Delegatów lub Zarząd Główny Związku;

8)      ustalanie zasad działań podległych jej Komisji Rewizyjnych Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych, może też żądać od nich stosownych informacji i wyjaśnień.

2.  Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organów Związku.

3.  Niezbędne koszty ponoszone przez Główną Komisję Rewizyjną związane z podejmowanymi czynnościami statutowymi są ponoszone przez Zarząd Główny i są niezależne od woli Zarządu Głównego.

4.  Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej w formie komunikatu ogłasza do końca pierwszego kwartału roku następnego sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych.


§ 22

1.    W przypadku stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, niewłaściwego zabezpieczenia majątku Związku oraz innych nieprawidłowości w działaniach Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Główny.

2.    Główna Komisja Rewizyjna z przeprowadzonych kontroli sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia w dokumentacji Komisji Rewizyjnej, a drugi przekazuje Zarządowi Głównemu.


ROZDZIAŁ IX

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI/REGIONALNY ZWIĄZKU

§ 23

1.    Związek może powołać Oddziały Wojewódzkie/Regionalne Związku

2.    Nazwa Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego Związku ma następujące brzmienie: Polski Związek Logopedów Oddział (nazwa wyznaczona przez nazwę administracyjną województwa/regionu). Oddział może obejmować więcej niż jedno województwo.


§ 24

1.    Zarządy Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych wykonują uprawnienia przysługujące z mocy obowiązujących ustaw zakładowym organizacjom związkowym u objętych działalnością Związku pracodawców w zakresie dotyczącym: konsultacji, wyrażania opinii i zgody w sprawach wypowiedzenia, zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, a także w innych indywidualnych sprawach, w których obowiązujące ustawy wymagają konsultacji, opinii lub zgody zakładowej organizacji związkowej wobec pracowników lub innych osób wykonujących pracę zarobkową - członków Związku, a także wobec innych zatrudnionych u tych pracodawców osób wykonujących pracę zarobkową, które wskażą Związek do obrony przysługujących im praw.

2.    Zarządy Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych wykonują również uprawnienia przysługujące z mocy obowiązujących ustaw zakładowym organizacjom związkowym u wymienionych wyżej pracodawców w zakresie dotyczącym zbiorowych stosunków pracy.


§ 25

Do zakresu działania Walnego Zebrania Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego należy:

1)   przyjęcie programu działania zgodnego ze Statutem i założeniami programowymi Związku;

2)   wybór delegatów na Zjazd Delegatów Związku;

3)   występowanie do wyższych władz Związku z propozycjami i wnioskami w zakresie realizacji potrzeb i interesów Związku;

4)   rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków Związku;

5)   określenie składu liczbowego i wybór Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego;

6)   wybór i określenie składu liczbowego Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego.


§ 26

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego należy w szczególności:

1)   realizowanie programu pracy Związku na terenie swojego działania;

2)   reprezentowanie interesów członków Związku wobec instytucji zatrudniających logopedów na danym terenie;

3)   zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego;

4)   składanie sprawozdania z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego;

5)   ścisła i systematyczna współpraca z Zarządem Głównym;

2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący.

§ 27

1.    Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego należy:

1)      kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego;

2)      podejmowanie innych czynności kontrolno-rewizyjnych zleconych przez władze Związku;

3)      informowanie Walnego Zebrania o wynikach przeprowadzonych kontroli.

2.  Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępców.

3.  Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego nie może liczyć mniej niż 3 członków, z tym, że jej skład musi być zawsze nieparzysty.

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego.

5.  Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów Wojewódzkich/Regionalnych określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną Związku.


ROZDZIAŁ X

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 28

1.    Majątek Związku mogą tworzyć:

1)      środki trwałe;

2)      środki finansowe.

2.  Majątek Związku może pochodzić z następujących źródeł:

1)   ze składek członkowskich;

2)   z dotacji, darowizn, zapisów;

3)   z dochodów z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej.


§ 29

Majątek służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.


§ 30

1.    Związek może prowadzić działalność gospodarczą na terenie całego kraju.

2.    Przedmiot działalności gospodarczej Związku ustalany jest mocą uchwały Zarządu Głównego Związku.

3.    Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.


ROZDZIAŁ XI

ZASADY GOSPODARKI ZWIĄZKU

§ 31

1.    Związek prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania oraz zgodnie z przepisami finansowymi.

2.    Podstawą gospodarki finansowej Związku jest plan przychodów i wydatków.

3.    Związek odpowiada za swoje zobowiązania.

4.    Na wszystkie wydatki powyżej kwoty, której wysokość zostanie uchwalona odrębną uchwałą Zarządu Głównego musi być wyrażona zgoda Zarządu Głównego.

§ 32

Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki finansowe Związku przechodzą na rok następny, na zasadach określonych przepisami prawa.


ROZDZIAŁ XII

SPOSÓB REPREZENTACJI ZWIĄZKU

§ 33

1.    Do reprezentowania i składania oświadczeń woli, w tym majątkowych uprawnieni są:

- Przewodniczący Związku,

- skarbnik Związku,

- wiceprzewodniczący Związku,

- członkowie Zarządu Głównego upoważnieni przez Zarząd Główny.

2.  Do skuteczności czynności, o których mowa w ust. 1, wymagane jest współdziałanie, co najmniej dwóch uprawnionych osób.

3.  W sprawach przekraczających zakres zwykłego działania Zarządu Związku, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Oddziału Wojewódzkiego/Regionalnego Związku, a w przypadku Zarządu Głównego, uchwała Zjazdu Delegatów.


ROZDZIAŁ XIII

LIKWIDACJA ZWIĄZKU

§ 34

1.    Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów Związku podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności przynajmniej połowy delegatów.

2.    Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zjazd Delegatów.

3.    Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządzane jest sprawozdanie, które następnie jest składane we właściwym sądzie.


ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1.    Związek podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.    Wybieralne organa Związku uprawnione do jego reprezentacji i nadzoru podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.    Związek poprzez Zarząd Główny niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd o zmianach w składzie organów, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

4.    Zarząd Główny niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd o zmianie Statutu.


§ 36

Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą Zjazdu Delegatów w dniu 3 czerwca 2022 roku.


 

 
Reklama:

 
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczęściej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt
 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.